dnes je 3.12.2022

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1636 - Druhá třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Druhá dědická třída navazuje na vymezení první třídy dědiců. V první dědické třídě dědí rovným dílem zůstavitelův manžel či partner a zůstavitelovy děti, respektive potomci zůstavitelových dětí z titulu práva reprezentace. Pokud však …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1448Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele]    Svěřenský fond se stal novinkou v úpravě nového občanského zákoníku a hned od počátku vyvolává mnoho různorodých názorů a reakcí. Už jen samotná podstata institutu se mnohým jeví jako abstraktní a těžko…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1490 - Vzdání se dědictvíGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědické právo dědici vzniká smrtí zůstavitele – za podmínky, že dědic ve stanovené lhůtě dědictví neodmítne (viz § 1485 NOZ a násl.). Institut vzdání se dědictví vychází z úvahy, že neodmítl-li dědic dědictví, náleží mu…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1453Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Způsobilost]    Zakladatel jmenuje správce proto, že nad majetkem ve svěřenském fondu okamžikem jeho vložení ztrácí kontrolu. Musí tedy určit osobu, jíž důvěřuje a jejíž znalosti a schopnosti považuje za dostatečné, jíž správu svěří. Je pravděpodobné,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1506Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1506 NOZ s uvolněným dědickým podílem přecházejí na toho, komu přiroste, omezení s ním spojená.    Dědici, jemuž podíl přirostl, patří to, co bylo zůstaveno osobě, na jejíž místo vstoupil, neboť tato osoba, která byla původně…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1509Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo náhradníka odpovídá právu osoby, na jejíž místo vstoupil, v souvislosti s tím, že osoba povolaná před ním jako dědic na své místo nenastoupila. Z toho titulu na náhradníka dopadají i omezení, jimiž zůstavitel původně povolaného dědice …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1469Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zrušení fondu soudem]    Ingerence soudu, resp. orgánu veřejné moci, do tak soukromoprávně konstruovaného organismu jsou sice zákonodárcem popsány, ale nastupují až v krajních situacích, které z pohledu zákonodárce „nelze řešit jinak“.    Osobami,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1528Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Výjimka z nezpůsobilosti k pořízení závěti při pořízení formou veřejné listiny    Kdo byl ve svéprávnosti omezen, může v rámci omezení pořizovat jen formou veřejné listiny. V této souvislosti § 1538 NOZ uvádí, že kdo sepisuje…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1592Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 3020 části třetí NOZ (pojednávající o tzv. absolutních majetkových právech, kam spadá i dědické právo) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1600Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel může odkazem pamatovat i na určitou skupinu osob (vymezení například jako příbuzní či chudí) nebo na veřejně prospěšný, dobročinný či podobný účel. Sám může určit, jak a které z těchto osob nebo účelů mají být poděleny. Toto …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1602Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako závěť lze odvolat i odkaz (např. projevem vůle učiněným ve formě předepsané pro pořízení závěti nebo zničením listiny, kterou je odkaz zřízen). Zákon navíc pamatuje i na situace, kdy se má za to, že odkaz byl odvolán, a to tehdy,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1624Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Splatnost odkazů]    K odst. 1    Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti a odkaz práv vztahujících se k takovým věcem může odkazovník požadovat ihned. Obdobně, jsou-li předmětem odkazu menší odměny pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1630Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Je-li čistá pozůstalost odkazy obtížena tak, že je téměř vyčerpána (nebo výše odkazů pozůstalost dokonce převyšuje), a dědic neuplatní právo podle § 1598 NOZ (právo, aby odkazy byly příslušným poměrem zkráceny), věc je řešena s…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1585Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Zákon ukládá, že čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Jak však uvádí důvodová zpráva k NOZ – má-li být tato…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1590Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zrušení povinností zůstavitele z dědické smlouvy]    V případě závěti může dědic své pořízení pro případ smrti jednostranně zrušit odvoláním nebo pořízením novější závěti. V případě dědické smlouvy je však zohledněn její smluvní charakter. Své…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1576Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení nové závěti    [Zrušení závěti pořízením nové závěti]    Pořízením pozdější závěti (bez ohledu na formu, byla-li pořízena platně) se dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. Jak napovídá text („… se dřívější…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1603Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má se za to, že odkaz nebyl odvolán, pokud odkázanou věc nabyla jiná osoba nebo byla-li odkázaná věc zničena, a to mimo vůli zůstavitele. V tomto případě odkaz trvá a odkazovník má nárok na vyplacení peněžité náhrady.    Obdobně se má za to, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1549Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k povaze závětí privilegovaných, tedy pořízených s významnými úlevami oproti závětím pořízeným běžnou formou, je omezena jejich platnost z hlediska času.    Závěť pořízená podle § 1542 NOZ pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů, závěť…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1642Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Testovací svoboda    Každá osoba má právo svobodně rozhodovat o tom, jak bude naloženo s jejím jměním po její smrti, hovoříme o takzvané testovací svobodě. Každý tak může učinit pořízení pro případ smrti (může tedy sepsat závěť, uzavřít dědickou…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1643Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení vymezuje, kdo je nepominutelným dědicem, tedy kdo má právo na povinný díl. Zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti primárně nesmí opomenout své děti, tj. své dcery a syny. Pokud by dcery a synové nedědili (a to z…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1654Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo nepominutelného dědice na povinný díl není právem na podíl z pozůstalosti, nýbrž právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu. Pokud tedy zůstavitel nerespektuje právo nepominutelného dědice na povinný díl,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1551Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle předchozího ObčZ neměly podmínky připojené k závěti právní důsledky (§ 478 ObčZ). NOZ však volí opačný přístup, kdy vychází z pojetí, že je účelné dát zůstaviteli možnost, aby dal pokyny, jak uspořádat majetkové poměry vzešlé z jeho…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1552Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nepřihlížení k vedlejší doložce v souvislosti s manželstvím]    Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1541Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svědky nesmějí být ani další osoby, které mají teoreticky zvýšenou možnost nepřípustné manipulace s poslední vůlí. Svědčit tedy nesmí ani ten, koho zůstavitel povolal za vykonavatele závěti nebo kdo při pořizování závěti působí jako pisatel,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1594Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Odkaz – zřízení odkazu]    K odst. 1    Ustanovení § 1477 NOZ definuje osobu odlišnou od dědice, totiž odkazovníka. Rozdíl mezi těmito osobami je dán tím, že dědici náleží dědictví, a to celá pozůstalost nebo podíl na této pozůstalosti.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1586Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byla-li dědická smlouva uzavřena ve vazbě na to, že se ostatní dědici zřekli svého dědického práva , pozbývá toto zřeknutí se dědictví účinky, nedědí-li dědic povolaný v dědické smlouvě.    Toto ustanovení se týká zřeknutí se dědictví primárně…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1579Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny (za současné právní situace nejčastěji ve formě notářského zápisu), má zůstavitel právo požadovat kdykoliv, aby mu závěť byla vydána. U závěti sepsané notářem formou notářského zápisu…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1478Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilý dědic    Dědicem je osoba, na niž má po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost jako celek, nebo podíl na ní, a to bez ohledu na to, z jakého právního titulu se tak stane (dědická smlouva, závěť či zákonná posloupnost).    Zůstavitelem může být…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1461Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo obmyšleného požadovat plnění]    Určuje-li statut plnění ze svěřenského fondu již v průběhu trvání svěřenského fondu, má obmyšlený právo na vydání takového plnění. Správce svěřenského fondu bude jednat v souladu se statutem a obmyšlenému bude…

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...