dnes je 14.6.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1546Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěti pořízené podle § 1543 až § 1545 NOZ musejí být bez zbytečného odkladu předány k úschově u notáře, což mimo jiné zabezpečí zápis údajů o nich v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.    Byla-li závěť…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1501Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Povolání více dědiců – kombinace s určením i bez určení dědických podílů    Dědicové mohou být závětí povoláni také s určením dědických podílů a zároveň další dědicové i bez určení dědických podílů.    V takovém případě připadnou…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1473Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Převedení do jiného svěřenského fondu]    U svěřenských fondů s účelem veřejně prospěšným je zachována úvaha ponechat majetek k tomuto účelu. Zakladatel se tedy jednou rozhodne majetek vyčlenit za účelem veřejně prospěšným a tento majetek bude veřejně…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1460Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Svěřenský fond zřízený za soukromým účelem]    Soukromý účel lze obecně vymezit jako účel osobně spjatý se zakladatelem, který hodlá se svým majetkem naložit tak, aby se majetku ze svěřenského fondu dostalo po splnění podmínek buďto jeho dědicům či…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1471Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Ukončení správy svěřenského fondu]    Ustanovení § 1471 NOZ rozdělme na jednotlivé druhy ukončení správy svěřenského fondu:  Uplynutím doby, na kterou je svěřenský fond zřízen.  Podívejme se podrobněji na to, zda je institut svěřenského fondu…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1595Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závětí s výjimkou uvedenou v § 1595 věta druhá NOZ (zůstavitel nezpůsobilý pořizovat může ze svého majetku odkázat jinému jen předměty malé hodnoty).  Související ustanovení NOZ  § 1525 a násl. …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1569Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příkaz    Zůstavitel může v závěti dědici (či odkazovníku) nařídit, aby se zanechaným majetkem či s jeho částí určitým způsobem nakládal nebo aby něco vykonal či něco opominul. Příkaz dědici či odkazovníku, aby vydal třetí osobě věc, je však odkazem…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1573Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysloví-li se zůstavitel o účelu, ke kterému něco někomu zanechává, ale neuloží-li povinnost k tomuto účelu zanechané věci použít, hledí se na projev jeho vůle jako na přání bez právní závaznosti. Zůstavitel tak může v závěti uvést, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1678Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Kdo spravuje pozůstalost, vykonává její prostou správu ve smyslu § 1405 a násl. NOZ.    K odst. 2    Kdo spravuje pozůstalost, poskytne z ní splátky na zaopatření osobám, které na ně mají právo (§ 1665 a násl. NOZ).…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1681Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ujme-li se dědic plné správy pozůstalosti (přímo či zástupcem, za něž jsou v tomto případě považovány i osoby blízké), aniž je k tomu oprávněn, respektive s pozůstalostí nakládá tak, že znemožní věřitelům domoci se zjištění, jaký…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1673Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právní síla dědických titulů (právních důvodů pro nabytí dědického práva) se uplatňuje v tomto pořadí:  dědění na základě dědické smlouvy (§ 1582 NOZ a násl.),dědění ze závěti (§ 1494 a násl. NOZ),dědění ze zákona (zákonná…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1682Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ve zvláštních případech, kdy:  některý z dědiců není svéprávný,některý z dědiců je neznámého pobytu,je obava, že je pozůstalost předlužena,věřitel navrhl odloučení pozůstalosti (věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1563Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Uděluje -li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní. Toto ustanovení odstavce 1 (částečně opakující § 548 odst. 1 NOZ) zabezpečuje, že ustanovení závěti obsahující takovou podmínku není…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1602Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako závěť lze odvolat i odkaz (např. projevem vůle učiněným ve formě předepsané pro pořízení závěti nebo zničením listiny, kterou je odkaz zřízen). Zákon navíc pamatuje i na situace, kdy se má za to, že odkaz byl odvolán, a to tehdy,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1522Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, může dědic zcizit nebo zatížit věc z toho, co děděním nabyl, jen se souhlasem svěřenského nástupce; souhlas vyžaduje formu…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1531Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také zakládá-li se vůle zůstavitele jen na mylné pohnutce, způsobuje neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1621Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Odkázanou věc nabývá odkazovník způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo. V případě věcí zapisovaných do veřejného seznamu se tak zapíše vlastnictví odkazovníka k odkázané věci do příslušného veřejného seznamu (např. katastr…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1502Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1502 stanoví, že ve všech případech, kdy se zůstavitel v závěti zřejmě přepočetl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle naplněna co nejlépe. Toto ustanovení odpovídá obecnému výkladovému pravidlu týkajícímu se závěti…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1519Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolal-li zůstavitel svěřenského nástupce osobě, která není způsobilá pořizovat pro omezení svéprávnosti, zanikne svěřenské nástupnictví navždy, nabude-li tato osoba pořizovací způsobilost, ledaže zůstavitel projevil jinou vůli. K zániku…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1456Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zápis do veřejného seznamu]    Jedna z prvních věcí, která asi každého napadne, je: nebude-li vyčleněný majetek ničí, kdo bude např. zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovité věci či v obchodním rejstříku? Odpověď nám poskytuje toto…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1520Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požádá-li o to svěřenský nástupce, sestaví dědic bez zbytečného odkladu a za jeho přítomnosti v písemné formě inventář všeho, co děděním nabyl, uvede v něm den sestavení a vydá ho svěřenskému nástupci. Na žádost svěřenského nástupce musí být…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1516Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svěřenské nástupnictví zanikne také tehdy, dojde-li k odpadnutí všech svěřenských nástupců a nenastane-li situace, pro kterou bylo svěřenecké nástupnictví…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1639 - Pátá třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zatímco dosavadní právní úprava dědického práva znala pouze čtyři dědické skupiny, NOZ zákonné dědice rozšiřuje o pátou a šestou dědickou třídu. Smyslem širšího vymezení zákonných dědiců je snaha o minimalizaci vzniku odúmrti,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1647Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ v tomto ustanovení přichází se zcela novým důvodem vydědění – zadluženost nepominutelného dědice či jeho marnotratnost, které dosahují takového rozsahu, že je obava, že se pro potomky nepominutelného dědice povinný díl nezachová. Jelikož k…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1484 - Zřeknutí se dědického právaGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zřeknutí se dědického práva (renunciace)    Zásada, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme, se promítá do více institutů NOZ (zřeknutí se dědického práva § 1484, odmítnutí dědictví § 1485, vzdání se dědictví § 1490).…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1660Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Podstatou práva nepominutelného dědice na povinný díl je jeho ochrana. Zákon sice přiznává zůstaviteli testovací svobodu, zároveň ale vychází z toho, že potomci by v rámci zachování hodnot v rodině měli vždy z pozůstalosti…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1645Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zřeknutí se dědictví    V souladu s ustanovením § 1484 NOZ platí, že dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem. Osoba, která se dědického práva zřekla, nedědí. Zřeknutím se dědického práva se rozumí i zřeknutí se práva na povinný…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1472Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vydání majetku]    Po zániku správy svěřenského fondu následuje vydání majetku osobě určené ve statutu, pokud taková není, pak zpět zakladateli, a není-li jej, připadne majetek ve svěřenském fondu státu. Posloupnost daná zákonem kopíruje primární…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1594Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Odkaz – zřízení odkazu]    K odst. 1    Ustanovení § 1477 NOZ definuje osobu odlišnou od dědice, totiž odkazovníka. Rozdíl mezi těmito osobami je dán tím, že dědici náleží dědictví, a to celá pozůstalost nebo podíl na této pozůstalosti.…

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...