dnes je 29.5.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1646Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Vydědění je jednostranné právní jednání zůstavitele, na jehož základě zanikne právo nepominutelného dědice na povinný díl. Zůstavitel v takovém případě i přes existenci nepominutelného dědice není povinen této osobě vyhradit povinný díl…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1668Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo pozůstalého rodiče na nutné zaopatření]    K odst. 1    Byl -li pozůstalému rodiči zákonný dědický podíl (§ 1636 NOZ) odepřen nebo zkrácen, má pozůstalý rodič právo na nutné zaopatření, a to za splnění dvou podmínek – pokud se mu takového …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1683Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže je v pozůstalosti nemovitá věc, která poskytuje dostatečnou jistotu [ve vazbě na rizika podle § 1682 odst. 1 písm. a) až e) NOZ], závěra se neprovede.  Související ustanovení NOZ  §…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1553Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Vykonavatel závěti je osoba, k níž má zůstavitel důvěru v tom smyslu, že bude dbát o řádné splnění jeho poslední…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1584Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědickou smlouvu může uzavřít pouze zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný.    Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat (§ 15 NOZ), a je …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1463Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Osoby vykonávající dohled nad správou]    Dohled nad správou svěřenského fondu je jednou z částí úpravy svěřenského fondu, jíž zákonodárce přece jen věnoval jistou pozornost. Je nasnadě, že dohlížení a kontrola správy jsou i u institutu založeného na…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1461Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo obmyšleného požadovat plnění]    Určuje-li statut plnění ze svěřenského fondu již v průběhu trvání svěřenského fondu, má obmyšlený právo na vydání takového plnění. Správce svěřenského fondu bude jednat v souladu se statutem a obmyšlenému bude…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1581 - Neúčinná zrušovací doložkaGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlásí-li zůstavitel, že neplatná budou všechna jeho příští pořízení pro případ jeho smrti, anebo že budou neplatná taková pořízení, která nebudou zřízena v určité formě, nepřihlíží se k tomu. Platnost toho pravidla byla za účinnosti původního…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1467Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Úmyslné poškození práv]    Ustanovení § 1467 NOZ má zřejmě „zaručit“, že svěřenské fondy nebudou zřizovány za účelem a priori zkrátit případné budoucí věřitele či věřitele obecně, má zamezit možnosti zneužití svěřenských fondů jako domnělých…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1483Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potomek toho, kdo je vyloučen z dědického práva, nastupuje při zákonné dědické posloupnosti na jeho místo, i když vyloučený přežije zůstavitele. Toto pravidlo vychází z úvahy, že není spravedlivé trestat potomky za chování jejich předka. Na…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1638 - Čtvrtá třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud není žádného dědice ve třetí dědické třídě, tj. nedědí-li zůstavitelovi sourozenci, osoba se zůstavitelem spolužijící ani zůstavitelovy neteře a synovci, povolává zákon k dědění ve čtvrté třídě zůstavitelovy babičky a dědečky, tedy rodiče…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1503Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Vyskytnou-li se mezi povolanými dědici osoby pokládané při zákonné dědické posloupnosti vzhledem k ostatním za jednu osobu, pokládají se za jednu osobu i při dělení podle závěti. Osoby pokládané při zákonné dědické posloupnosti…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1514Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci institutu svěřenského nástupnictví může zůstavitel ustanovit jednoho svěřenského nástupce, a to jednomu či několika předním dědicům. Současně může zůstavitel nařídit i to, že svěřenských nástupců bude více. Jestliže je svěřenských…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1498 - DovětekGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovětek (dodatek k závěti) – kodicil    Ustanovení § 1491 NOZ (pořízení pro případ smrti) mezi tato pořízení zahrnuje i institut dovětku. Dovětek však není zařazen mezi dědické tituly podle § 1476 NOZ. Důvodem je skutečnost, že dovětkem se…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1466Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Uložené nebo zakázané jednání]    V tomto ustanovení se již dostáváme do určité fáze sporu mezi správcem a osobami, jež mají právní zájem na fungování svěřenského fondu, které se liší od toho, kam jednáním směřuje svěřenský fond jeho správce.    Návrh…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1484 - Zřeknutí se dědického právaGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zřeknutí se dědického práva (renunciace)    Zásada, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme, se promítá do více institutů NOZ (zřeknutí se dědického práva § 1484, odmítnutí dědictví § 1485, vzdání se dědictví § 1490).…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1643Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení vymezuje, kdo je nepominutelným dědicem, tedy kdo má právo na povinný díl. Zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti primárně nesmí opomenout své děti, tj. své dcery a syny. Pokud by dcery a synové nedědili (a to z…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1460Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Svěřenský fond zřízený za soukromým účelem]    Soukromý účel lze obecně vymezit jako účel osobně spjatý se zakladatelem, který hodlá se svým majetkem naložit tak, aby se majetku ze svěřenského fondu dostalo po splnění podmínek buďto jeho dědicům či…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1448Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele]    Svěřenský fond se stal novinkou v úpravě nového občanského zákoníku a hned od počátku vyvolává mnoho různorodých názorů a reakcí. Už jen samotná podstata institutu se mnohým jeví jako abstraktní a těžko…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1513Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže zůstavitel  povolá svému dědici dědice,zakáže dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval,povolá za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není, anebopovolá dědice s podmínkou nebo na určitou dobu,  považují se tato pořízení také za…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1454Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Další svěřenský správce]    Tato podmínka má zcela jistě své opodstatnění. Aby došlo ke „smíchání“ vlivu zakladatele, obmyšleného, kteří v životě trustu mají své pevně dané úlohy, je třeba, aby vstoupila do správy svěřenského fondu ještě další jinak…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1453Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Způsobilost]    Zakladatel jmenuje správce proto, že nad majetkem ve svěřenském fondu okamžikem jeho vložení ztrácí kontrolu. Musí tedy určit osobu, jíž důvěřuje a jejíž znalosti a schopnosti považuje za dostatečné, jíž správu svěří. Je pravděpodobné,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1685Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Důvody provedení soupisu pozůstalosti]    Základním důvodem, pro který soud nařídí soupis pozůstalosti, je uplatnění práva výhrady soupisu dědicem (§ 1674 a násl. NOZ).    Další důvody jsou:  je-li to potřebné pro výpočet povinného dílu (§ 1654 a…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1450Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Označení svěřenského fondu]    Označení svěřenského fondu není nikde přesně popsáno. Obecně platí, že není-li vedena evidence svěřenských fondů, neexistuje-li žádný rejstřík, může svěřenský fond nést jakýkoliv název (který nesmí být v rozporu s…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1604Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Při odkazu věci určitého druhu, je-li takových věcí v pozůstalosti více, rozhodne osoba obtížená odkazem, která věc bude odkazovníkovi vydána. Musí však zvolit takovou věc, kterou odkazovník bude moci užívat. Tedy například určí-li …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1586Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byla-li dědická smlouva uzavřena ve vazbě na to, že se ostatní dědici zřekli svého dědického práva , pozbývá toto zřeknutí se dědictví účinky, nedědí-li dědic povolaný v dědické smlouvě.    Toto ustanovení se týká zřeknutí se dědictví primárně…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1669Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo osob, které požívaly až do smrti zůstavitele bezplatné zaopatření v jeho domácnosti, na stejné zaopatření]    Zvláštní kategorií osob, které mají právo na zaopatření v souvislosti se smrtí zůstavitele a nejsou jeho nejbližšími příbuznými, jsou…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1640 - Šestá třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Šestá dědická třída je poslední skupinou zákonných dědiců dle NOZ. Šestá dědická třída připadá v úvahu v situaci, kdy nedědí žádná ze zůstavitelových prababiček ani žádný ze zůstavitelových pradědečků. V tomto případě zákon povolává…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1635 - První třída dědicůGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    První, nejprivilegovanější dědická třída v sobě zahrnuje zůstavitelovy dcery a syny a zůstavitelova manžela. Všechny zůstavitelovy děti a zůstavitelův manžel nabudou pozůstalost rovným dílem. Zákon vychází z předpokladu, že potomci a …

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...