Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

014 - Ostatní ocenitelná práva

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

014 – Ostatní ocenitelná práva

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvořivé činnosti a práva podle právních předpisů, pokud byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.


§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.2.2. – Ostatní ocenitelná práva

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení ocenitelných práv, o kterém účetní jednotka rozhodla, že je zařadí do dlouhodobého majetku, koupí s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 25 odst. 5 ZoÚ
§ 19 odst. 1 písm. zj) ZDP
§ 19 odst. 7 ZDP *)1 
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  041  321,
389  
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  041  321,
211,
586,
587  
§ 6 odst. 1, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku apod.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod ocenitelných práv v celkové pořizovací ceně do užívání  014  041  § 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Věci vzniklé při pořizování DNM – podrobněji u účtu 013.  
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení ocenitelných práv byla poskytnuta dotace  221 (378),
346,
014  
346,
041,
041  
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DNM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu ocenitelných práv ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně – pokud vlastní náklady nelze zjistit  014  041  Vlastní náklady – § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – podrobněji u účtu 013.  
5.  PF,
P  
Pořízení ocenitelných práv bez vedlejších pořizovacích nákladů a jejich zařazení:     
a) dodavatelsky  014  321   
b) za hotové  014  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení ocenitelných práv darem a jejich zařazení  014  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 9) – peněžitý dar  
7.  VZ  Pořízení ocenitelných práv převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   014  491   
8.  VZ  Pořízení ocenitelných práv při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  014  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji u účtu 013.  
9.  VZ  Zařazení nově zjištěných (v účetnictví dosud nezachycených) ocenitelných práv  014  074  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ