Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

015 - Goodwill

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

015 – Goodwill

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Goodwillem se pro účely vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování, § 6 odst. 3. písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v účetní závěrce.


§ 24–28 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. c), § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013

NÚR, JUD

Směrnice: