dnes je 8.7.2020

Input:

062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Ing. Ján Mintál, Revidoval 28.11.2017 Ing. Ján Mintál

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

          
062   Text   MD   D   
    Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    062   701   
              
    Zaradenie podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene    062   043   
              
    Príplatok určený na tvorbu rezervného fondu – prevod na samostatný analytický účet dlhodobého finančného majetku, konkrétne na účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou    062   043   
              
    Zmena reálnej hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zistená metódou vlastného imania:          
    rozdiel zo zvýšenia ocenenia    062   414   
    rozdiel zo zníženia ocenenia    414   062   
              
    Zostatok podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou v cudzej mene prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – zistený kurzový rozdiel sa považuje za súčasť ocenenia podielu reálnou hodnotou:          
    kurzový zisk    062   414   
    kurzová strata    414   062   
              
    Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou u akcionára, spoločníka alebo člena pri zvýšení základného imania z vlastných zdrojov    062   665   
              
    Predaj podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou:          
    vyradenie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)    561   062   
    zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín    415   668   
    zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín    568   415   
    tržba z predaja    311, 315   661   
              
    Zníženie hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou u akcionára, spoločníka alebo člena pri znížení základného imania    568   062   
              
    Zánik podielu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným z dôvodu jeho vylúčenia alebo zrušenia účasti:          
    vyradenie podielu v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)    568   062   
    zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín    415   668   
    zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín    568   415   
    nárok spoločníka na vyrovnací podiel    351   665   
    prijatá úhrada vyrovnacieho podielu v hotovosti, resp. na bežný bankový účet    211, 221   351