dnes je 11.7.2020

Input:

062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  062 701 
Zaradenie podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene  062 043 
Príplatok určený na tvorbu rezervného fondu – prevod na samostatný analytický účet dlhodobého finančného majetku, konkrétne na účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou  062 043 
Zmena reálnej hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zistená metódou vlastného imania:    
- rozdiel zo zvýšenia ocenenia  062 414 
- rozdiel zo zníženia ocenenia  414 062 
Zostatok podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou v cudzej mene prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – zistený kurzový rozdiel sa považuje za súčasť ocenenia podielu reálnou hodnotou:    
- kurzový zisk  062 414 
- kurzová strata  414 062 
Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou u akcionára, spoločníka alebo člena pri zvýšení základného imania z vlastných zdrojov  062 665 
Predaj podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou:    
- vyradenie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)  561 062 
- zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  415 668 
- zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  568 415 
- tržba z predaja  311, 315 661 
Zníženie hodnoty podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou u akcionára, spoločníka alebo člena pri znížení základného imania  568 062 
Zánik podielu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným z dôvodu jeho vylúčenia alebo zrušenia účasti:    
- vyradenie podielu v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)  568 062 
- zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného do 31. 12. 2009 na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  415 668