Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

23.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují majetkové cenné papíry (CP), a majetkové podíly, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. CP nezakládají ani podstatný, ani rozhodující vliv (nezakládají majetkovou účast vyšší než 20 % podílu na základním kapitálu, resp. hlasovacích právech). Jsou drženy hlavně proto, že přinesou podíl na zisku apod., podíl v účetní jednotce nemá takový význam jako na účtech 061062.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.5. – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování převodu akcií a podílů do dlouhodobého finančního majetku  063  043  § 73 až § 78, § 318 až § 321, § 484 až 486, § 555 až 561 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.  
      
2.  VZ  Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně  063  668  § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Upsání vkladu do obchodní korporace podle stanov  378  vklad  Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou (včetně ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu.  
4.  VZ  Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku  063  367