Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek

7.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Součet oprávek a opravných položek k majetku nesmí převýšit jeho hodnotu evidovanou v účetnictví.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25 odst. 2, § 26–27 ZoÚ, § 6, § 7, § 47, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 013, 019

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, B.II.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, B.III.7.2. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení