dnes je 16.2.2019
Input:

§ 111 ZP Minimální mzda

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.111
§ 111 ZP Minimální mzda

Ing. Ivan Tomší

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 112 – zaručená mzda

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

Účel úpravy minimální mzdy

Stanovením nejnižší úrovně výdělku, který je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout za vykonanou práci, se sleduje především ochrana zaměstnanců proti poskytování takového výdělku, kterým není zajištěna úhrada ani základních životních potřeb zaměstnance a jeho rodiny. Dále by se stanovením minimální výdělkové úrovně mělo sledovat to, aby nejnižší úroveň pracovních příjmů byla vyšší než příjmů sociálních, aby zaměstnanci byli více motivováni k vyhledávání práce a aby formou sociálních příjmů nebyly subvencovány pracovní příjmy u zaměstnavatelů zneužívajících nepříznivou situaci na trhu práce poskytováním těchto příjmů nepřiměřeně nízkých.

Pro zaměstnavatele se minimální mzdou vymezuje nejnižší možná úroveň nákladů na mzdy (k těmto nákladům je nutno připočíst povinné pojistné zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění). Pokud výnosy z podnikatelské činnosti neumožňují pokrýt tyto minimální náklady (minimální cenu práce), může být, stejně jako při nezpůsobilosti pokrývat jiné náklady, existence zaměstnavatele ohrožena. V tom tkví i úskalí stanovení nepřiměřeně vysoké minimální mzdy. Jejím růstem se zvyšují náklady práce zaměstnavatelů, kteří nejsou-li přinuceni ukončit svoji činnost, hledají možnosti jejich snížení snižováním počtu zaměstnanců, což může vést ke snižování zaměstnanosti. Zvyšování úrovně minimální mzdy a její přibližování úrovni mezd zaměstnanců s vyššími výdělky může přivodit zužování diferenciačního pásma a oslabení stimulační funkce mzdy u zaměstnavatele. Pozitivním důsledkem stanovení minimálního mzdového nákladu je částečné omezení zneužívání situací, kdy je možné z nejrůznějších příčin (zvlášť nevýhodné postavení zaměstnanců na trhu práce, možnost poskytování tzv. černých mezd) poskytovat zaměstnanci nepřiměřeně nízké mzdy.

Minimální mzda je velmi citlivou veličinou vnímanou jednotlivými účastníky procesu odměňování zcela protikladně. Proto je důležité, aby stanovování její úrovně probíhalo za vyrovnané účasti zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců i vlády, která ji formou nařízení vyhlašuje. Přes určité nevýhody (nerespektování různých úrovní mezd v jednotlivých odvětvích a regionech, nepružná reakce na vývoj spotřebitelských cen, deflaci nebo na okamžitý hospodářský vývoj nebo pohyb kupní síly) je vzhledem k nerozvinutosti dialogu sociálních partnerů u nás stanovování jednotné sazby minimální mzdy právním předpisem jediným možným řešením. Obdobně je minimální mzda státem stanovována ve většině zemí Evropské unie.

V zájmu toho, aby se při odměňování zaměstnanců nesnižovala účinnost opatření kompenzující práce v některých obtížných pracovních podmínkách, odečítají se z hrubé mzdy nebo platu zaměstnance před jejich porovnáním s minimální mzdou

 1. veškerá mzda nebo plat dosažený za práci přesčas – jedná se o všechny mzdové nebo platové složky, které byly zaměstnanci poskytnuty za období, kdy pracoval přesčas, včetně příplatku za práci přesčas (§ 114 ZP nebo § 127 ZP),
 2. příplatek za práci ve svátek poskytovaný ve smyslu § 115 ZP nebo § 135 ZP,
 3. příplatek za noční práci poskytovaný ve smyslu § 116 ZP nebo § 125 ZP,
 4. příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí poskytovaný ve smyslu § 117 ZP nebo § 128 ZP a
 5. příplatek za práci v sobotu a v neděli poskytovaný ve smyslu § 118 ZP nebo § 126 ZP.

Stanovování sazeb minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy v § 111 odst. 2 ZP (7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu) tvoří hranici, pod kterou nesmí být aktuální platná sazba minimální mzdy vládou stanovena. Tímto ustanovením se zároveň vláda zmocňuje stanovit nařízením základní sazbu minimální mzdy vyšší, než vyplývá ze zákona, a to podle vývoje spotřebitelských cen a mezd, s doporučenou účinností těchto sazeb vždy od počátku kalendářního roku. Nižší sazby minimální mzdy může vláda stanovit pro zaměstnance, kteří jsou při ucházení se o práci znevýhodněni vlivy omezujícími jejich pracovní uplatnění, přičemž snížení těchto dalších sazeb nesmí být stanoveno pod 50 % základní sazby minimální mzdy určené nařízením vlády. Od 1. ledna 2017 již vláda žádné nižší sazby minimální mzdy nestanovuje. I pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, platí od tohoto data sazby minimální mzdy jako pro ostatní zaměstnance.

Aktuální základní sazba minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy je stanovena v § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. ledna 2019 činí sazba minimální mzdy podle nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 79,80 Kč za hodinu nebo 13 350 Kč za měsíc.

Přepočet měsíčních sazeb na hodinové

Při přepočtu hodinových sazeb na měsíční se vycházelo z počtu pracovních dnů v roce 2019, kterých je 250. Při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin připadá na jeden den 8 hodin a na celý rok při 251 pracovních dnech 2 008 hodin. Na jeden kalendářní měsíc tohoto roku pak připadá v průměru 167,33 hodin (2 008/12). Mezi pracovní dny se nezapočítávají svátky. Pokud je stanovena měsíční sazba minimální mzdy   13 350 Kč, činí základní hodinová sazba minimální mzdy 79,80 Kč (13350/167,33). Žádný právní předpis nestanoví způsob přepočítávání hodinových sazeb na měsíční a naopak; budou-li se však v konkrétních podmínkách firmy stanovovat hodinové a měsíční sazby na stejné kalendářní období, bylo by vhodné respektovat stejné principy jejich přepočtu.

Kratší stanovená týdenní pracovní doba nebo jiná délka pracovní doby a výše minimální mzdy

Sazby minimální mzdy je nutno ve smyslu § 5 nařízení vlády, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, upravit podle délky stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší pracovní doby nebo podle doby odpracované.

Navyšování hodinových sazeb minimální mzdy

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se hodinové sazby minimální mzdy zvyšují úměrně zkrácení.

Výše hodinové základní sazby minimální mzdy v nařízení vlády je určena pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Podle § 79 odst. 2 ZP se však délka stanovené týdenní pracovní doby zkracuje, a to u zaměstnanců:

 • pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí 37,5 hodiny týdně,

 • s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí 37,5 hodiny týdně,

 • s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.

Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby se odvodí ze základních sazeb podle vzorce:

MMy = MMz × k

k = 40 / y

kde:

MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu

z = 40 hodin

y = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin

Výpočet:

MM37,5 = 79,80 × k

k = 40 / 37,5 = 1,0667

MM37,5 = 79,80 × 1,0667 = 85,12 Kč

Hodinové základní sazby minimální mzdy od 1. ledna 2019 podle délky stanovené týdenní pracovní doby

Týdenní pracovní doba v hodinách    Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 haléřů)   
40    79,80  
38,75    82,40  
37,5    85,10  

Obdobně se navýší hodinová sazba minimální mzdy při zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy podle § 79 odst. 3 ZP.

Krácení měsíčních sazeb minimální mzdy

Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel sjednal podle § 80 ZP kratší pracovní dobu, za niž mu přísluší mzda nebo plat, který odpovídá této kratší pracovní době, nebo zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou nebo platem, který neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny (rozvrženou pracovní dobu), přísluší doplatek do minimální mzdy odpovídající odpracované době. Například zaměstnanci se stanovenou 40hodinovou týdenní pracovní

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz