dnes je 16.2.2019
Input:

§ 112 ZP Zaručená mzda

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.112
§ 112 ZP Zaručená mzda

Ing. Ivan Tomší

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 109 – mzda a plat

  • § 111 – minimální mzda

  • § 123 – zařazování prací do platových tříd

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

V ustanovení § 112 ZP o zaručené mzdě se zdůrazňuje právo zaměstnance na všechna mzdová a platová plnění podle zákoníku práce a podle předpisů vydaných k jeho provedení a dále na veškerou mzdu nebo plat podle podmínek sjednaných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo jejich zástupci, nebo které zaměstnavatel stanovil ve vnitřním předpisu nebo určil ve mzdovém či platovém výměru.

Splní-li zaměstnanec podmínky pro vznik práva na mzdu nebo plat, musí být toto právo uspokojeno. Nelze tedy podmínky po započetí práce, pro kterou byla mzda nebo plat sjednány, stanoveny nebo určeny, dodatečně zpochybňovat nebo je uspokojovat pouze částečně. Od tohoto ustanovení není možno se vzhledem k jeho povaze odchýlit.

Zaručená mzda není kategorií, kterou by měl zaměstnavatel zavádět ve své mzdové nebo platové praxi; musí si pouze uvědomit, že splní-li zaměstnanec podmínky pro poskytnutí mzdy nebo platu, musí mu být tato mzda nebo plat podle daných podmínek poskytnuty.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nástrojem zvýšené ochrany zaměstnanců proti poskytování mezd nebo platů nepřiměřeně nízkých jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy. V podnikatelské sféře se nejnižší úrovně zaručené mzdy uplatní u těch zaměstnavatelů, u nichž zaměstnanci nepožívají mzdové ochrany prostřednictvím kolektivního vyjednávání. U zaměstnavatelů, u nichž je mzda sjednána v kolektivní smlouvě, se nejnižší úrovně zaručené mzdy neuplatní. Bez výjimky se uplatní nejnižší úrovně zaručené mzdy ve sféře veřejných služeb a správy, ve které přísluší zaměstnancům za vykonanou práci plat.

Mzda nebo plat u uvedených zaměstnavatelů nesmí být nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. Stanovují se jimi hranice nejnižšího přijatelného výdělku, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou zaměstnanec vykonává. Vychází se z předpokladu, že ochrana zajišťovaná pouze jedním výdělkovým minimem (minimální mzdou) vede ve svém důsledku k nivelizaci příjmů zaměstnanců bez ohledu na hodnotu jejich práce.

Valorizační podmínky pro sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy a pravidla pro stanovení nižších sazeb podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance jsou stanoveny stejné jako pro minimální mzdu. Zákoník práce předpokládá, že sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy budou vyhlašovány zpravidla na následující kalendářní rok s ohledem na vývoj mezd a spotřebitelských cen. Diferenciace sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy je omezena podmínkou nejmenšího přijatelného poměru mezi nejvyšší a nejnižší sazbou 2:1 (sazbou stanovenou v 8. skupině prací k sazbě stanovené pro 1. skupinu prací) a tím, že nejnižší částka nesmí být nižší než minimální mzda.

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy činí podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin:

Skupina prací     Nejnižší úroveň zaručené mzdy   
v Kč za hodinu    v Kč za měsíc   
1.    66   11 000  
2.    72,90   12 200  
3.    80,50   13 400  
4.    88,80   14 800  
5.    98,10   16 400  
6.    108,30   18 100  
7.    119,60   19 900  
8.    132   22 000  

Snížené sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se nadále nestanoví a § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, je s účinností od 1. ledna 2017 zrušen.

Ustanovení § 5 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o zvýšení sazeb minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení stanovené týdenní pracovní doby se vztahuje na sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stejně jako na sazby minimální mzdy.

V následující tabulce jsou uvedeny sazby pro jednotlivé typy zkrácené stanovené týdenní pracovní doby (37,5 hodiny v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, 38,75 hodiny v dvousměnném pracovním režimu).

Týdenní pracovní doba
(v hodinách 
 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 haléřů)   
1. skupina prací       
40    66  
38,75    68,10  
37,5    70,40  
2. skupina prací     
40    72,90  
38,75    75,30  
37,5    77,80  
3. skupina prací     
40    80,50  
38,75    83,10  
37,5    85,90  
4. skupina prací     
40    88,80  
38,75    91,70  
37,5    94,70  
5. skupina prací     
40    98,10  
38,75    101,30  
37,5    104,60  
6. skupina prací     
40    108,30  
38,75    111,80  
37,5    115,50  
7. skupina prací     
40    119,60  
38,75    123,50  
37,5    127,60  
8. skupina prací     
40    132,00  
38,75    136,30  
37,5    140,80  

Rozdělení prací do skupin

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zařadí se do příslušné skupiny prací podle svého zařazení do platové třídy, a to tak, že zaměstnanec zařazený:

 • do 1. a 2. platové třídy se zařadí do 1. skupiny prací,

 • do 3. a 4. platové třídy se zařadí do 2. skupiny

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz