Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

132 - Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu A účtování zásob)

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

132 – Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o zboží průběžným způsobem A, kdy se pořizované zboží zachycuje v průběhu účetního období na skladě a do nákladů se vyskladňuje až při spotřebě, prodeji. Jako zboží se účtují hmotné movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení (např. právo stavby).

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.2. – Zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S  Převzetí zboží na sklad, do prodejny:    Oceňování zásob je podrobněji rozvedeno u účtu 112 (způsob účtování A)  
a) v ceně pořízení  132 AÚ  131   
náklady s pořízením související  132 AÚ  131  Např. přepravné, pojištění, provize, clo atd.
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.
Náklady na úpravy skladovaného zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.  
b) předem stanovená cena pořízení (tzv. pevná cena)  132 AÚ  131   
odchylka od skutečné ceny pořízení:     
  • kladná

 
132 AÚ  131  Je-li pořizovací cena nižší než cena pořízení.  
  • záporná

 
131  132 AÚ  Je-li pořizovací cena vyšší než cena pořízení.  
náklady s pořízením související  132 AÚ  131   
2.  PF,
S  
Převzetí zboží na sklad, do prodejny při pořízení bez použití účtu 131  132 AÚ  321,
325,
479  
Analytické účty rozlišují cenu pořízení a vedlejší náklady pořízení.  
3.  S  Aktivace zboží vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), interních nákladů spojených s pořízením  132  585,
586  
Zboží bylo vyrobeno ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, …) vznikají v případě dovezení materiálu pracovníky vlastního hospodářského střediska. Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se použijí vlastní náklady [§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ].  
4.  S  Převzetí výrobků vlastní výroby v účetní jednotce na sklad zboží  132  585  Předchází účetní zápis 583/123 – změna stavu hotových výrobků (vyskladnění)  
5.  S  Pořízení zboží získaného darem  132  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
6.  S  Pořízení zásob zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  132  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
7.  S  Pořízení zásob zboží při převedení z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  132  491   
8.  S  Vyskladnění zboží při jeho prodeji  504  132  Následuje vystavení faktury (viz účet 604).  
a) podíl oceňovacích odchylek (v případě použití pevné ceny)  + (–) 504  + (–) 132 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.  
b) podíl vedlejších nákladů souvisejících s pořízením  504  132  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.  
9.  S  a) výdej zboží ze skladu pro reprezentaci  513,
513  
132,
343  
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.  
b) výdej pro reklamní účely  501  132  Mohlo by se také jednat o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad.  
10.  S  Zboží předané jako dar  543,
543  
132,
343  
U darů je nutné posoudit podle § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé. ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
11.  S  Předání zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  367,
379  
132  § 15–24, 143, 251, 573 ZOK 
12.  PF  Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury)    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) uznání reklamace  315  132  Na základě přijatého dobropisu.  
b) náhradní dodávka  132  315