Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

132 - Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu B účtování zásob)

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

132 – Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích zboží, aktuální informaci o stavu zboží účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při periodickém způsobu B účtování se pořizované zboží zachycuje v průběhu účetního období přímo do nákladů a konečný zůstatek zásob zjištěný inventurou se převádí na sklad. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona.

Jako zboží se účtují hmotné movité věci včetně zvířat nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení (například právo stavby).

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.2. – Zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod počátečního zůstatku zásob zboží při otevření účetních knih  132  701   
2.  PF  Pořízení zboží na základě dodavatelské faktury  504  321   
3.  P  Pořízení zboží za hotové  504  211   
4.  PF,
P  
Náklady související s pořízením zboží, které jsou součástí pořizovací ceny:    *)  
a) externí doprava, provize, pojistné  504  321,
211  
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.  
b) clo  504  379   
c) DPH u neplátce  504  321   
5.  VZ  Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady (doprava, náklady na zpracování apod.)  504  585,
586  
Zboží bylo vyrobeno ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, …) vznikají v případě dovezení zboží pracovníky vlastního hospodářského střediska. Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady [§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ].  
6.  VZ  Převzetí výrobků vlastní výroby k prodeji v účetní jednotce na sklad zboží nebo do prodejny  504  123   
7.  VZ  Pořízení zásob zboží získaných darem  504  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou. ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
8.  VZ  Pořízení zásob zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  504  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
9.  VZ  Pořízení zboží převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   504  491   ČÚS 018  
10.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při předání zboží pro reprezentaci  513,
513  
504,
343  
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.  
Převod zboží do reklamních předmětů  501  504  Reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP – jako daňově uznatelný náklad.  
11.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při předání zboží jako daru  543,
543  
504,
343  
U poskytnutých  daru (bezúplatného plnění) je nutné posoudit podle § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé. ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
12.  VZ  Předání zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  367,
379  
504  § 15–24, 143, 251, 573 ZOK 
13.  PF  Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury)    Práva z vadného plnění podle § 2165 až 2175 NOZ.  
a) uznání reklamace  315  504   
b) náhradní dodávka  504  315