Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 21 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21
§ 21 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 13 Dodání zboží a převod nemovitosti

  • § 14 Poskytnutí služby

  • § 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  • § 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  • § 75 Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně

  • § 101 Daňové přiznání a splatnost daně

Vztah k dalším předpisům

 • - Směrnice Rady 2006/112 ES
 • - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

V § 21 ZDPH jsou stanoveny podmínky, za kterých se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné v návaznosti na definice jednotlivých zdanitelných plnění uvedených v § 13 a 14 zákona o DPH.

K § 21 odst. 1

Vzhledem k tomu, že dosavadní text odst. 1 byl zrušen (přesunut do § 20a), stanoví novelizovaný odst. 1 uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží.

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

 1. dnem dodání podle § 13 odst. 1,
 2. dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě nebo
 3. dnem přenechání zboží k užívání při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona (finanční pronájem s povinností odkoupit najatou věc).

K § 21 odst. 2

Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání

K § 21 odst. 3

V odstavci 3 je stanoveno, kdy se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné při poskytnutí služeb.

Při poskytnutí služeb se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu), a to tím dnem, který nastane dříve.

K § 21 odst. 4

Odstavec 4 stanoví den uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování služeb v ostatních případech, než je obecně vymezeno v odst. 3 (podle něhož je základním pravidlem pro stanovení uskutečnění zdanitelné plnění u služby den skutečného poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, kromě uvedených výjimek).

 1. Při zdanitelném plnění podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části.
 2. Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby.
 3. Při použití majetku nebo využití služby nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem použití majetku nebo využití služby.
 4. Při uvedení dlouhodobého majetku, který bude sloužit pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně, do stavu způsobilého k užívání, vzniká zdanitelné plnění dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání.
 5. U majetkových vkladů do obchodních korporací vzniká zdanitelné plnění dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv.
 6. Při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku vzniká zdanitelné plnění dnem, kdy dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odst. 3.

K § 21 odst. 6

V odstavci 6 je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění pro případy prodeje zboží prostřednictvím automatů, například na prodej jízdenek, nápojů, cukrovinek. Při prodeji prostřednictvím automatů nelze prokazatelně zjistit ani den dodání zboží, ani okamžik zaplacení. Zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce daně vyjmutím peněz nebo známek nahrazujících peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

K § 21 odst. 7

V odstavci 7 je stanoven postup při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považována plnění, kdy se podle smlouvy uskutečňuje dílčí plnění ve sjednaných termínech a sjednaném rozsahu a přitom se nejedná o celkové plnění. Každé dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Za dílčí plnění se považuje jakékoliv plnění, u kterého ze smlouvy vyplyne, že je poskytováno po částech. Může se tedy jednat o smlouvu na poskytnutí služby nebo na dodání zboží. Plátci daně si mohou dny, kdy považují plnění za uskutečněné sjednat, jak nejlépe vyhovují předmětu plnění. Termíny dílčích plnění mohou být delší, než je délka zdaňovacího období. U smluv o dílo je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění i den uvedený ve smlouvě nebo den převzetí a předání díla, a to ten den, který nastane dříve.

K § 21 odst. 8

V odstavci 8 je novelou 2017 stanoven časový limit pro nejpozdější uskutečnění zdanitelného plnění u plnění probíhajících po delší dobu.

Je-li poskytováno zdanitelné plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije pro určení zdanitelného plnění podle odst. 4 písm. b), tj. u dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a dalších plnění uvedených v odst. 4 písm. b).

K § 21 odst. 9

Z ustanovení odst. 9 vyplývá, že při stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje obdobně jako u zdanitelných plnění. U nájmů nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je nejpozdějším datem uskutečnění plnění poslední den kalendářního roku.

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

V § 21 byly novelou 2017 provedeny změny navazující na nový § 20a. Z původního § 21 ZDPH byly vyňaty ty části, které stanoví vznik povinnosti přiznat daň a ty byly – s určitými změnami – přesunuty do nového § 20a. V § 21 pak byly ponechány jen ty části, které stanoví vznik zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytování služeb. Tomu byl přizpůsoben i název § 21, který se nově týká jen uskutečnění zdanitelného plnění.

V souvislosti s vypuštěním a přečíslováním odstavců § 21 pak bylo také provedeno několik legislativně technických změn v jednotlivých ustanoveních, která odkazují na jiné odstavce § 21.

K § 21 odst. 1

Dosavadní text odst. 1 byl novelou 2017 přesunut do § 20a a z § 21 byl vypuštěn. Následující odstavce byly přečíslovány.

Nový odst. 1 tak stanoví den uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží. Určení zdanitelného plnění při dodání zboží bylo zjednodušeno – vzniká jen dnem dodání podle § 13 odst. 1. Dosud se takto stanovilo zdanitelné plnění jen při dodání podle kupní smlouvy, v ostatních případech to mělo být dnem převzetí. Tato druhá varianta však byla zrušena a pro oba případy dodání zboží zůstalo v platnosti jen uskutečnění zdanitelného plnění dnem dodání.

K § 21 odst. 3

Do odst. 3 byl novelou 2017