dnes je 24.4.2024

Input:

§ 21 ZDPH Uskutečnění plnění

27.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2.5.21
§ 21 ZDPH Uskutečnění plnění

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • § 13 ZDPH – Dodání zboží

 • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

 • § 14 ZDPH – Poskytnutí služby

 • § 15 ZDPH – Poukaz

 • § 51 ZDPH – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

 • § 63 ZDPH – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

 • § 75 ZDPH – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

 • § 101 ZDPH – Obecná ustanovení o daňovém přiznání

 • § 110m – Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Nařízení Rady 282/2011

V § 21 jsou stanoveny podmínky, za kterých se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné v návaznosti na definice jednotlivých zdanitelných plnění uvedených v § 13, § 13a a § 14 ZDPH.

K § 21 odst. 1 ZDPH

Ustanovení § 21 odst. 1 stanoví pravidla pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží.

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

 1. dnem dodání podle § 13 odst. 1
 2. dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě nebo
 3. dnem přenechání zboží k užívání při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. c) zákona (finanční pronájem s povinností odkoupit najatou věc)

K § 21 odst. 2 ZDPH

Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.

K § 21 odst. 3 ZDPH

V odstavci 3 je stanoveno, kdy se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné při poskytnutí služeb.

Při poskytnutí služeb se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu), a to tím dnem, který nastane dříve.

K § 21 odst. 4 ZDPH

Odstavec 4 stanoví den uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování služeb v ostatních případech, než je obecně vymezeno v odst. 3 (podle něhož je základním pravidlem pro stanovení uskutečnění zdanitelné plnění u služby den skutečného poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, kromě uvedených výjimek).

 1. Při zdanitelném plnění podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části;
 2. Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby;
 3. Při použití majetku nebo využití služby nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem použití majetku nebo využití služby;
 4. Při uvedení dlouhodobého majetku, který bude sloužit pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně, do stavu způsobilého k užívání, vzniká zdanitelné plnění dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání;
 5. U majetkových vkladů do obchodních korporací vzniká zdanitelné plnění dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv;
 6. Při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku vzniká zdanitelné plnění dnem, kdy dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odst. 3;
 7. Při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo likvidačního zůstatku dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popř. jiných práv k dodávanému majetku;
 8. Při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak i u komisionáře;
 9. Při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak i u komisionáře;
 10. Dnem převodu jednoúčelového poukazu, nebo
 11. Dnem přijetí úplaty dle čl. 41a nařízení Rady 282/2011 v případě – dodání zboží dle § 13a ZDPH – prodeje dovezeného zboží na dálku, na který je použit zvláštní dovozní režim jedno správní místo pro dovoz (IOSS).

Dnem přijetí úplaty má být dle čl. 41a nařízení "okamžik, kdy byly potvrzení platby, zpráva o povolení platby nebo závazek příjemce týkající se platby obdrženy dodavatelem dodávajícím zboží prostřednictvím elektronického rozhraní, bez ohledu na to, kdy došlo ke skutečnému vyplacení peněz, a to tím dnem, který nastane dříve".

K § 21 odst. 5 ZDPH

V odst. 5 je stanoveno uskutečnění zdanitelného plnění pro prodej prostřednictvím prodejních automatů nebo obdobných přístrojů. Zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce z automatu vyjme peníze nebo jiné platební prostředky anebo kdy jiným způsobem zjistí výši obratu.

K § 21 odst. 6 ZDPH

V odstavci 6 je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění pro případy prodeje zboží prostřednictvím automatů, například na prodej jízdenek, nápojů, cukrovinek. Při prodeji prostřednictvím automatů nelze prokazatelně zjistit ani den dodání zboží, ani okamžik zaplacení. Zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce daně vyjmutím peněz nebo známek nahrazujících peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

K § 21 odst. 7 ZDPH

V odstavci 7 je stanoven postup při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považována plnění, kdy se podle smlouvy uskutečňuje dílčí plnění ve sjednaných termínech a sjednaném rozsahu (např. u nájmu) a přitom se nejedná o celkové plnění. Každé dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Za dílčí plnění se považuje jakékoliv plnění, u kterého ze smlouvy vyplyne, že je poskytováno po částech. Může se tedy jednat o smlouvu na poskytnutí služby nebo na dodání zboží. Plátci daně si mohou dny, kdy považují plnění za uskutečněné, sjednat tak, jak nejlépe vyhovují předmětu plnění. Termíny dílčích plnění mohou být delší, než je délka zdaňovacího období. U smluv o dílo je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění i den uvedený ve smlouvě nebo den převzetí a předání díla, a to ten den, který nastane dříve (viz výše v odst. 4).

K § 21 odst. 8 ZDPH

Je-li poskytováno zdanitelné plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.

Toto ustanovení se nepoužije:

 • pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, ze které plátci vznikla povinnost přiznat daň (přitom zákon nestanoví výši úplaty),

 • při poskytnutí zdanitelného plnění podle odst. 4 písm. b) a k), tj. u dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a dalších plnění uvedených v odst. 4 písm. b) a dále pro plnění dle § 13a ZDPH (prodej zboží usnadněný provozovatelem

Nahrávám...
Nahrávám...