dnes je 15.12.2018
Input:

221 - Peněžní prostředky na účtech

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

221 – Peněžní prostředky na účtech

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde na základě oznámení banky nebo spořitelních a úvěrních družstev o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Jedná se například o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev účetní jednotce. Účty peněžních prostředků mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je taková možnost smlouvou s bankou ujednána. V rozvaze je pak pasivní zůstatek účtu 221 vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 12, § 12a a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.IV.2. – Peněžní prostředky na účtech, Pasiva: C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Vklady peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech  221  261  ČÚS 016  
2.  BÚ  Výběr peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech  261  221   
3.  BÚ  Úhrady dluhů tuzemským i zahraničním dodavatelům v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny  321,
325,
379  
221   
4.  BÚ  Úhrady dluhů zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení (výplata mezd, sociálních dávek, úhrada ze salda SP a VZP)  33x  221  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP 
5.  BÚ  Úhrady dluhů (záloh, doplatků) z titulu daní a vrácení poskytnutých dotací  34x  221  ČÚS 017  
6.  BÚ  Úhrady jiných dluhů z titulu:    ČÚS 017  
a) koupě obchodního závodu  372  221   
b) pevných termínových operací  373  221   
c) nakoupených opcí  376  221   
d) jiných titulů  379  221   
7.  BÚ  Úhrady dluhů ke společníkům obchodní korporace a společníkům sdruženým ve společnosti:    ČÚS 017  
a) k ovládaným osobám a osobám pod podstatným vlivem  361,
362  
221  Zvláštní ustanovení pro podnikatelská uskupení v § 73 a násl. ZOK.  
b) ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku  364  221   
c) ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace  365  221   
d) ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti  366  221   
e) z upsaných a nesplacených podílů a vkladů (za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady)  367  221  ČÚS 017  
f) ke společníkům sdruženým ve společnosti  368  221   
8.  BÚ  Vrácení zápůjčky:    Občanský zákoník nahradil pojem půjčka pojmem zápůjčka (§ 2390 až § 2394 NOZ), § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 11, 12, 15).  
a) od společníků obchodní korporace a nebankovních institucí  365,
479  
221   
b) od podniků ve skupině  361,
471  
221   
c) z krátkodobých finančních výpomocí  249  221   
9.  BÚ  Poskytnutí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby  051,
052,
15x  
221  DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.  
10.  BÚ  Výběr z účtu pro osobní spotřebu individuálního podnikatele  491  221  ČÚS 018  
11.  VZ,
BÚ  
Poskytnutí peněžního daru na základě smlouvy  543  325  § 20 odst. 8§ 15 odst. 1 ZDP 
Následně je dar uhrazen z peněžního účtu  325  221   
12.  BÚ  Inkaso pohledávek od tuzemských i zahraničních odběratelů v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny  221  311,
315,
378  
 
13.  BÚ  Inkaso pohledávek od zaměstnanců a institucí sociálního a zdravotního zabezpečení  221  33x   
14.  BÚ  Inkaso pohledávek (přeplatků, vratek) z titulu daní a přijaté poskytnuté dotace  221  34x   
15.  BÚ  Inkaso jiných pohledávek z titulu:    ČÚS 017  
a) prodeje obchodního závodu  221  371   
b) pevných termínových operací  221  373   
c) prodaných opcí  221  377   
d) pachtu obchodního závodu  221  374  Pacht obchodního závodu je upraven v § 21c odst. 3 ZDP a v § 23 odst. 15 ZDP, v návaznosti na § 2332 a násl. NOZ.
ČÚS 011  
e) emitovaných dluhopisů  221  375   
f) jiných titulů  221  378   
16.  BÚ  Inkaso pohledávek od společníků obchodní korporace a společníků sdružených ve společnosti:    ČÚS 017  
a) k ovládající a řídící osobě, podstatný vliv  221  351,
352  
Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení v § 73 a násl. ZOK.  
b) za upsaný základní kapitál  221  353  ČÚS 017  
c) za společníky obchodní korporace při úhradě ztráty  221  354   
d) ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace  221  355   
e) ke společníkům sdruženým ve společnosti  221  358   
17.  BÚ  Vrácení přeplatku zálohy (závdavku) na DHM, DNM, zásoby  221  051,
052,
15x  
 
18.  BÚ  Vklad na peněžní prostředky na účtech od individuálního podnikatele z osobního majetku  221  491  ČÚS 018  
19.  BÚ  Přijetí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby  221  324,
475  
 
20.  BÚ  Příjem peněžního daru na účet peněžních prostředků  221  668,
648  
§ 25 a § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 019  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz