Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

221 - Peněžní prostředky na účtech

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

221 – Peněžní prostředky na účtech

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde na základě oznámení banky nebo spořitelních a úvěrních družstev o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Jedná se například o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev účetní jednotce. Účty peněžních prostředků mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je taková možnost smlouvou s bankou ujednána. V rozvaze je pak pasivní zůstatek účtu 221 vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 12, § 12a a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.IV.2. – Peněžní prostředky na účtech, Pasiva: C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Vklady peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech  221  261  ČÚS 016  
2.  BÚ  Výběr peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech  261  221   
3.  BÚ  Úhrady dluhů tuzemským i zahraničním dodavatelům v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny  321,
325,
379  
221   
4.  BÚ  Úhrady dluhů zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení (výplata mezd, sociálních dávek, úhrada ze salda SP a VZP)  33x  221  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP 
5.  BÚ  Úhrady dluhů (záloh, doplatků) z titulu daní a vrácení poskytnutých dotací  34x  221  ČÚS 017  
6.  BÚ  Úhrady jiných dluhů z titulu:    ČÚS 017  
a) koupě obchodního závodu  372  221   
b) pevných termínových operací  373  221   
c) nakoupených opcí  376  221   
d) jiných titulů  379  221   
7.  BÚ  Úhrady dluhů ke společníkům obchodní korporace a společníkům sdruženým ve společnosti:    ČÚS 017  
a) k ovládaným osobám a osobám pod podstatným vlivem  361,
362  
221  Zvláštní ustanovení pro podnikatelská uskupení v § 73 a násl. ZOK.  
b) ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku  364  221   
c) ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace  365  221   
d) ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti  366  221   
e) z upsaných a nesplacených podílů a vkladů (za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady)  367  221  ČÚS 017  
f) ke společníkům sdruženým ve společnosti  368  221   
8.  BÚ  Vrácení zápůjčky:    Občanský zákoník nahradil pojem půjčka pojmem zápůjčka (§ 2390 až § 2394 NOZ), § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 11, 12, 15).  
a) od společníků obchodní korporace a nebankovních institucí  365,
479  
221   
b) od podniků ve skupině  361,
471  
221   
c) z krátkodobých finančních výpomocí  249  221   
9.  BÚ  Poskytnutí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby  051,
052,
15x  
221  DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.  
10.  BÚ  Výběr z účtu pro osobní spotřebu individuálního podnikatele  491  221  ČÚS 018  
11.  VZ,
BÚ  
Poskytnutí peněžního daru na základě smlouvy  543  325  § 20 odst. 8§ 15 odst. 1 ZDP 
Následně je dar uhrazen z peněžního účtu  325  221   
12.  BÚ  Inkaso pohledávek od tuzemských i zahraničních odběratelů v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny  221  311,
315,
378  
 
13.  BÚ  Inkaso pohledávek od zaměstnanců a institucí sociálního a zdravotního zabezpečení  221  33x   
14.  BÚ  Inkaso pohledávek (přeplatků, vratek) z titulu daní a přijaté poskytnuté dotace  221  34x   
15.  BÚ  Inkaso jiných pohledávek z titulu:    ČÚS 017  
a) prodeje obchodního závodu  221  371   
b) pevných termínových operací  221  373   
c) prodaných opcí  221  377   
d) pachtu obchodního závodu  221  374  Pacht obchodního závodu je upraven v § 21c odst. 3 ZDP a v § 23 odst. 15 ZDP, v návaznosti na § 2332 a násl. NOZ.
ČÚS 011  
e) emitovaných dluhopisů  221  375   
f) jiných titulů  221  378   
16.  BÚ  Inkaso pohledávek od společníků obchodní korporace a společníků sdružených ve společnosti:    ČÚS 017  
a) k ovládající a řídící osobě, podstatný vliv  221  351,
352  
Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení v § 73 a násl. ZOK.  
b) za upsaný základní kapitál  221  353  ČÚS 017  
c) za společníky obchodní korporace při úhradě ztráty  221  354   
d) ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace  221  355   
e) ke společníkům sdruženým ve společnosti  221  358   
17.  BÚ  Vrácení přeplatku zálohy (závdavku) na DHM, DNM, zásoby  221  051,
052,
15x  
 
18.  BÚ  Vklad na peněžní prostředky na účtech od individuálního podnikatele z osobního majetku  221  491  ČÚS 018  
19.  BÚ  Přijetí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby  221  324,
475  
 
20.  BÚ  Příjem peněžního daru na účet peněžních prostředků  221  668,
648  
§ 25 a § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 019