dnes je 19.5.2019
Input:

§ 22b ZPSZ - Pravděpodobná výše pojistného

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.220002
§ 22b ZPSZ – Pravděpodobná výše pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 9 – povinnost zaměstnavatele podat přehled

  • § 18 – promlčení pojistného

  • § 20 – penále

  • § 23b odst. 4 – vymezení průměrné mzdy

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104a – předmět řízení

  • § 104c – rozhodování o pravděpodobné výši pojistného a o zrušení pravděpodobné výše pojistného

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  • § 25a – pravděpodobná výše pojistnéhoKomentář
Komentář

Základní povinností zaměstnavatele je podat ve stanovené lhůtě (tj. ve lhůtě stanovené podle § 9 odst. 1 ZPSZ) na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní a pojistné neodvede, vzniká mu dluh na pojistném a současně mu nabíhá penále; vzhledem k tomu, že však není podán přehled, není možné stanovit výši tohoto dluhu ani výši penále z toho dluhu. K vyčíslení tohoto „fiktivního” dluhu na pojistném a též penále slouží institut stanovení pravděpodobné výše pojistného.

Pravděpodobnou výši pojistného stanoví okresní správa sociálního zabezpečení svým rozhodnutím, a to ve správním řízení. Podmínkou vydání rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného je:

 • předchozí písemná výzva zaměstnavateli, v níž byl zaměstnavatel vyzván k předložení přehledu a v níž mu byla stanovena lhůta k podání přehledu,

 • upozornění v této výzvě na to, že okresní správa sociálního zabezpečení může stanovit pravděpodobnou výši pojistného.

Pokud zaměstnavatel na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nereaguje a přehled ve stanovené lhůtě nepředloží, může OSSZ rozhodnout o stanovení pravděpodobné výše pojistného. Tato pravděpodobná výše pojistného se stanoví podle údajů, které má OSSZ k dispozici (jde zejména o předchozí přehledy a o údaje z provedených kontrol) nebo které si opatří (od úřadu práce, popřípadě od finančního úřadu nebo zdravotní pojišťovny). Pokud OSSZ nemůže takto stanovit pravděpodobnou výši