Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

§ 32a Odpisy nehmotného majetku

18.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.9.10
§ 32a Odpisy nehmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 32a odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) a příslušné navazující provádějící vyhlášky a České účetní standardy

Komentář

Komentář k § 32a odst. 1 ZDP

Za „nehmotný majetek” zákon považuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený účetními předpisy. Účetní předpisy jsou zde při tomto vymezení zásadní (tam poplatník např. najde, co se rozumí zřizovacími výdaji nebo ocenitelnými právy).

To ale ještě neznamená, že tento nehmotný majetek bude vždy pro účely zákona odpisován. Odpisován pro účely zákona bude pouze tehdy, až budou současně splněny podmínky stanovené v písmenech a)c) (způsob nabytí nebo důvod vytvoření vlastní činností, vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok).

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Odpisován je nejen nabytý nehmotný majetek, ale i za stanovených podmínek nehmotný majetek vytvořený vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování, což má za následek, že výdaje spojené s jeho pořízením jsou aktivovány a účtovány ve prospěch účtu výnosů.

Určité problémy může dělat interpretace pojmu „obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování”.

Pokud poplatník vytvoří software vlastní činností na základě zadání (zakázky) pro objednatele, tak není podmínka „obchodování” nebo „opakovaného poskytování” splněna a nejde o nehmotný majetek.

Pokud poplatník vytvoří software pouze pro vlastní potřebu (např. účetní software pro účtárnu), tak už nejde vůbec z podstaty o nehmotný majetek, protože není určen pro někoho jiného než pro vlastní potřebu poplatníka.

Poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo s příjmy podle § 9 ZDP, kteří nevedou účetnictví nehmotný majetek podle tohoto ustanovení neodpisují, nýbrž uplatňují výdaje na jeho pořízení jednorázově v momentě zaplacení a to podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP.

Ustanovení související k § 32a odst. 2 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 23 odst. 3 písm. c) bod 5 – snížení základu daně o záporný goodwill vzniklý při nabytí obchodního závodu vkladem nebo přeměnou obchodního závodu
  • - § 25 odst. 1 písm. zi) – kladný goodwill vzniklý při nabytí obchodního závodu vkladem nebo přeměnou neuznaný jako daňový náklad
  • - § 28 odst. 1 – kdo se rozumí odpisovatelem
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) a příslušné navazující provádějící vyhlášky a České účetní standardy

Komentář

Komentář k § 32a odst. 2 ZDP

V tomto ustanovení vymezený goodwill se nepovažuje za nehmotný majetek pro účely zákona.

Pokud ale vzniknul při nabytí obchodního závodu koupí, je zahrnován do základu daně podle § 23 odst. 15 ZDP.

Pokud goodwill vzniknul při nabytí obchodního závodu vkladem nebo přeměnou, tak je

 • v § 25 odst. 1 písm. zi) ZDP stanoveno, že pokud je kladný a je podle účetních předpisů nákladem (např. tomu tak je v případě vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nelze ho uznat za daňový náklad a

 • v § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 5, že pokud je záporný a je účtován ve prospěch výnosů podle účetních předpisů (např. tomu tak je v případě vyhlášky č. 500/2002 Sb.), lze o něho snížit základ daně.

Obchodní závod je podle § 502 NOZ organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Za nehmotný majetek se pro účely zákona také nepovažují povolenky na emise nebo zde vymezený preferenční limit. Ale např. podle § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto povolenky a preferenční limity zahrnuty mezi dlouhodobý nehmotný majetek a účetní zachycení jejich nabytí, spotřeby a prodeje je tak akceptováno i pro účely stanovení základu daně.

Komentář

Komentář k § 32a odst. 3 ZDP

V tomto ustanovení je stanoveno, kdo může nehmotný majetek odpisovat. Často je to poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu, ale nikoliv vlastnické právo, aby byl odpisovatelem podle § 28 odst. 1 ZDP.

Ustanovení související k § 32a odst. 4 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 2 odst. 3 – poplatník daně z příjmů fyzických osob daňový nerezident
  • - § 17 odst. 4 – poplatník daně z příjmů právnických osob – daňový nerezident
  • - § 28 odst. 1 – kdo se rozumí odpisovatelem
  • - § 29 – vstupní cena
Komentář

Komentář k § 32a odst. 4 ZDP

Z hlediska doby odpisování a výpočtu ročního odpisu se rozlišuje, jestli:

 • poplatník má k nehmotnému majetku právo užívání na dobu určitou (potom se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou) nebo

 • jde o ostatní případy (v těchto se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to po zde stanovenou dobu).

U nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo přeměnou, je tomu ale jinak a nabyvatel pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem za zde stanovených podmínek.

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Odpisování nelze přerušit.

U nehmotného majetku vloženého daňovým nerezidentem může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako daňové náklady jen do výše úhrady prokázané vkladatelem. Bez dostatečného důkazního prostředku o této skutečnosti nelze odpisy uplatnit.

Komentář

Komentář k § 32a odst. 5 ZDP

Při zahájení odpisování software v průběhu zdaňovacího období, kterým bude např. kalendářní rok, bude u přesnosti na měsíce a při splnění podmínek pro odpisování v dubnu možno uplatnit za tento rok zahájení odpisování odpisy připadající na 8 měsíců (8/36 vstupní ceny).

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Možnost volby vybrat si mezi přesností na celé měsíce a na dny má pouze poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou.