dnes je 23.10.2020

Input:

342 Ostatné priame dane

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.95 342 Ostatné priame dane

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod

Na účet 342 Ostatné priame dane sa účtujú dane zo závislej činnosti podľa § 52 ods.3 postupov účtovania. Povinnosť odvádzať daň zo závislej činnosti má každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo závislej činnosti. Za príjmy zo závislej činnosti sa považujú:

- príjmy z pracovnoprávnych vzťahov,

- príjmy z obdobných vzťahov, v ktorých je daňovník pri výkone práce pre platiteľa takého príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny,

- príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,

- príjmy likvidátorov, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,

- príjmy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, prokurátorov, členov predstavenstiev a dozorných rád,

- príjmy zo sociálneho fondu,

- príjmy za funkcie poslancov, členov volebných komisií a podobne,

- nepeňažné príjmy poskytnuté zamestnancom v súvislosti s používaním automobilu na služobné a súkromné účely.

Účtovná jednotka ako platiteľ dane zo závislej činnosti je povinná vyberať prípadne zrážať túto daň daňovníkom a následne ju odvádzať príslušnému správcovi dane, takto vyberaná daň sa účtuje súvzťažne s účtom v účtovnej triede 3 – účty zúčtovacích vzťahov.

V prípade, že na konci účtovného obdobia vykazuje účet 342 zostatok, znamená to, že účtovná jednotka od daňovníkov vybrala daň zo závislej činnosti ale neodviedla ju správcovi dane.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701 342 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  342 701 
Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (zamestnancov) účtovaný počas účtovného a zdaňovacieho obdobia  331 342 
Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (spoločníkov, komanditistov a členov družstva) účtovaný počas účtovného a zdaňovacieho obdobia  366 342 
Priznaný daňový bonus  342 331, 366 
Ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb – zamestnancov:    
- ak boli zrážky počas roka vyššie ako je ich skutočná suma (preplatok)  342 331 
- ak boli zrážky počas roka nižšie ako je ich skutočná suma (nedoplatok)  331 342