dnes je 1.3.2021

Input:

346 Dotácie zo štátneho rozpočtu

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.98 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu

Ing. Jozef Pohlod

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 346 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  346 701 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku vrátane doplňujúcich podmienok (napr. umiestnenia majetku, obdobia, počas ktorého má byť majetok držaný):    
 • - nárok na dotáciu na odpisovaný dlhodobý majetok
 
346 384 
 • - zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného účtovného obdobia počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady (napr. pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva)
 
384 648 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu na majetok spojená s kúpou zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku vrátane doplňujúcich podmienok (napr. umiestnenia majetku, obdobia, počas ktorého má byť majetok držaný):    
 • - nárok na dotáciu neodpisovaného majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok
 
346 384 
 • - zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného účtovného obdobia počas obdobia, v ktorom vznikajú náklady na splnenie týchto povinností (napr. dotácia na pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku sa účtuje do výnosov počas doby použiteľnosti stavby v nadväznosti na jej odpisovanie)
 
384 648 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku vrátane doplňujúcich podmienok (napr. umiestnenia majetku, obdobia, počas ktorého má byť majetok držaný):    
 • - nárok na dotáciu neodpisovaného majetku
 
346 384 
 • - zúčtovanie dotácie v prospech vecne príslušného účtu výnosov v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad (napr. spotreba majetku, zníženie stavu zásob vlastnej výroby z dôvodu predaja, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva
 
384 6.. 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky:    
 • - nárok na dotáciu
 
346 384 
 • - zúčtovanie dotácie do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad
 
384 648, 668 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej výpomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov:    
 • - účtovanie do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu
 
346 6.. 
Dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu prijatá na bežný bankový účet  221 346 
Povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu:    
 • - zúčtovanie s hodnotou 384 – Výnosy budúcich období
 
384 346 
 • - ak suma prevyšuje hodnotu na účte 384 – Výnosy budúcich období alebo ak neexistujú výnosy budúcich období
 
5.. 346 
Vrátenie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu z bežného bankového účtu  346 221 
Zmena sumy pôvodne odhadovaného nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu z dôvodu jej spresnenia na základe získaných nových skutočností:    
 • - zníženie pôvodnej sumy
 
384 346 
 • - zvýšenie pôvodnej sumy
 
346 384 
 • - zníženie pôvodnej sumy v rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období alebo ak neexistujú výnosy budúcich období
 
548, 568 346 
 • - zvýšenie pôvodnej sumy v rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období alebo ak neexistujú výnosy budúcich období
 
346 648, 668 
Nárok na účtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu účtovaný pri použití rezervy na náklady a účtovaní presnej výšky záväzkov (vak v čase tvorby rezervy na náklady vznikol nárok na účtovanie dotácie, suma nároku na dotáciu sa zohľadňuje pri účtovaní výšky rezervy)  346 648 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  346 702 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 346 

Účtovanie dotácií sa realizuje prostredníctvom účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií. Rozdelenie dotácií z účtovného pohľadu (§ 52a PUP) je z titulu poskytovateľa dotácie, resp. príspevku nasledovné:

 • dotácie zo štátneho rozpočtu (346).

Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nárok na dotáciu sa účtuje na ťarchu účtu 346, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku vrátane doplňujúcich podmienok, napríklad umiestnenia majetku, obdobia, počas ktorého má byť majetok držaný, sa účtuje na ťarchu účtu 384, a:

a) pri odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, a to systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady (napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva). Pod súvisiacimi nákladmi sa rozumejú predovšetkým všetky náklady na účtovné odpisy dlhodobého majetku. Ak by prišlo k predaju dlhodobého majetku, pri účtovaní zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku na účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa rozpustí aj hodnota na účte 384 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648,

b) pri neodpisovanom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, a to počas obdobia, v ktorom vznikajú náklady na splnenie týchto povinností (napríklad dotácia na pozemok s

Nahrávám...
Nahrávám...