Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

371 - Pohledávky z prodeje obchodního závodu

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

371 – Pohledávky z prodeje obchodního závodu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycuje se zde pohledávka z prodeje obchodního závodu nebo jeho části u prodávajícího. Ten zruší rezervy (s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů – například atomový zákon, zákon o odpadech) a opravné položky, které se váží k prodávanému majetku, zruší oceňovací rozdíl k nabytému majetku či goodwill (z předešlých transakcí či vkladů). Časové rozlišení související s prodejem obchodního závodu nebo jeho části se v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje obdobně jako prodej pohledávky nebo jako převod dluhu, v ostatních případech se zaúčtuje do výsledku hospodaření. Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné položky pasivní jako dluh, který přebírá kupující.

Prodávající účtuje o prodávaném majetku jako o mimořádném provozním nákladu (na účet 547) a o tržbě jako o mimořádném provozním výnosu (účet 649). Předávané závazky a rezervy povinně vytvářené podle zvláštních zákonů zaúčtuje jako mimořádný provozní náklad (ve prospěch účtu 547).

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. c), § 7 odst. 10, § 10 odst. 8, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky, C. II.2.4.6. – Jiné pohledávky *)