dnes je 1.3.2021

Input:

378 Iné pohľadávky

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.118 378 Iné pohľadávky

Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Jozef Pohlod

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  378 701 
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, ktoré svojím charakterom nepatria na žiadny účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o pohľadávky, ktoré sa nevzťahujú na hospodársku činnosť účtovnej jednotky)  378 rôzne účty 
Poskytnutie krátkodobej pôžičky inému subjektu ako zamestnancom, spoločníkom, členom a účtovnej jednotke v konsolidovanom celku:    
- v hotovosti z pokladnice  378 211 
- z bežného bankového účtu  378 221 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že účtovná jednotka sa rozhodla účtovať o celkovom záväzku spolu s úrokmi:    
- výška výpomoci  378 - 
- úroky pripadajúce na bežné účtovné obdobie  562 - 
- úroky pripadajúce na budúce účtovné obdobie  381 - 
- celková výška záväzku z titulu prijatej krátkodobej finančnej výpomoci  - 249 
- prijatie krátkodobej finančnej výpomoci na bežný bankový účet  221 378 
Zaúčtovanie spotrebnej dane na výstupe  311, 315,
335, 378
 
345 
Nárok na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov inej účtovnej jednotky, ak boli zaúčtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky  378 521 
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (okrem zmluvných) predpísané voči dlžníkovi  378 645 
Vyúčtovanie náhrad za manká a škody voči fyzickým a právnickým osobám (okrem zamestnancov, spoločníkov a členov družstva)  378 648 
Pohľadávka voči poisťovni vzniknutá následkom poistných udalostí:    
- náhrada poistných udalostí (iných ako náhrada škôd v dôsledku živelných pohrôm)  378 648 
- náhrada škôd v dôsledku živelných pohrôm  378 682 
Kurzový rozdiel – kurzový zisk – zistený pri prepočte zostatku neuhradených iných pohľadávok znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  378 663 
Zúčtovanie nároku spoločníka alebo člena na priznané podiely na zisku  378 665 
Zúčtovanie nároku spoločníka alebo člena na vyrovnací podiel  378 665 
Zúčtovanie nároku spoločníka alebo člena na podiely na likvidačnom zostatku  378 665 
Vznik pohľadávky spojenej s usporiadaním obchodu - pevných termínových operácií, pri ktorých nastáva iba finančné vyrovnanie bez podkladového finančného nástroja (účtované v účtovníctve mikro účtovnej jednotky)  378 668 
Vznik pohľadávky spojenej s usporiadaním obchodu - pevných termínových operácií spojených s dodaním podkladového finančného nástroja (účtované o dodávanom podkladovom finančnom nástroji v účtovníctve mikro účtovnej jednotky)  378 účet majetku 
Zaplatená opčná prémia (účtované v účtovníctve mikro účtovnej jednotky)  378 rôzne účty 
Inkaso iných pohľadávok v EUR:    
- v hotovosti do pokladnice  211 378 
- na bežný bankový účet  221 378 
Inkaso iných pohľadávok v cudzej mene v hotovosti do pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – nákup):    
- inkasovaná suma  211 378 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 378 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  378 663 
Inkaso iných pohľadávok v cudzej mene v hotovosti do valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu inkasa iných pohľadávok):    
- inkasovaná suma  211 378 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 378 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  378 663 
Inkaso iných pohľadávok v cudzej mene na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – nákup):    
- inkasovaná suma  221 378 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 378 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  378 663 
Inkaso iných pohľadávok v cudzej mene na devízový bankový účet (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu inkasa iných pohľadávok):    
- inkasovaná suma  221 378 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 378 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  378 663 
Započítanie prijatej krátkodobej finančnej výpomoci od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti s pohľadávkami, poskytnutými preddavkami a pod., ak sa tak zmluvné strany dohodli  249 311, 314,
315, 378
 
Iný spôsob vyrovnania pohľadávok účtovaných na účte 378 – Iné pohľadávky ako v peňažnej forme  rôzne účty 378 
Odpis iných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania  546 378 
Kurzový rozdiel – kurzová strata – zistený pri prepočte zostatku neuhradených iných pohľadávok znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  563 378 
Opčná prémia z uplatnenej nakúpenej predajnej opcie (účtované v účtovníctve mikro účtovnej jednotky)  568 378 
Opčná prémia z neuplatnenej nakúpenej kúpnej opcie (účtované v účtovníctve mikro účtovnej jednotky)  568 378 
Nahrávám...
Nahrávám...