dnes je 24.8.2019
Input:

411 - Základní kapitál

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

411 – Základní kapitál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky podle ČÚS 012. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku.

Odděleně se na analytickém účtu sleduje: základní kapitál vytvořený vklady, základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku a dále podle jednotlivých osob či subjektů, které vložily vklad. Základní kapitál obchodní korporace je v penězích vyjádřený souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Vklady jsou realizovány při založení i v průběhu existence účetní jednotky a jsou zapisovány do obchodního rejstříku.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 24–27 ZoÚ, § 14, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 016, 017, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.I.1. – Základní kapitál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Vklad (peněžitý nebo nepeněžitý) do obchodní společnosti při vzniku společnosti nebo zvýšení základního kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku  vklad  379  Přijetí vkladu do základního kapitálu od upisovatele. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
*) Podrobnější úprava vkladů podle ZOK pod účtem.  
2.  VZ  Vznik pohledávky za upisovateli  353  419  ČÚS 017
ČÚS 012  
3.  VZ  Zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů  423,
427,
428,
431,
412,
413  
419  **)  
4.  VZ  Zvyšování základního kapitálu kapitalizací závazků  241,
47x  
419   
5.  VZ  Zaúčtování zvýšení základního kapitálu  419  411  Po zápisu do obchodního rejstříku.  
6.  BÚ,
P,
VZ  
Splácení upsaného vkladu do základního kapitálu:    Zůstatek účtu 353 představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly a vykazuje se v rozvaze na 1. řádku v aktivech v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál.”  
a) peněžitý vklad  221,
211  
353  ČÚS 017, § 23 ZOK 
b) nepeněžitý vklad (například)    § 15 až § 23 ZOK 
  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 
01x,
02x,
03x  
353  § 20 ZOK 
  • zásoby

 
11x,
13x  
353  § 20 ZOK 
  • pohledávky

 
31x,
37x  
353  § 21 ZOK 
7.  BÚ,
P  
Nákup vlastních akcií, podílů  252  221,
211  
 
8.  VZ  Snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, převod, výplata podílu v s. r. o.:     
a) zaúčtování snížení základního kapitálu s dluhem vůči společníkům, akcionářům  419  365  ***)  
b) snížení dluhu o srážkovou daň z příjmů  365  342  Snížení závazku o srážkovou daň z příjmů (zvláštní sazba daně z příjmů).  
c) následné zničení akcií ve jmenovité hodnotě  419  252  ČÚS 016  
d) snížení základního kapitálu  411  419  Po zápisu snížení do obchodního rejstříku.  

Poznámka


*) Vklady v obchodních korporacích:

a) veřejná obchodní společnost: § 100–103 ZOK

b) komanditní společnost : § 120–121 ZOK

c) společnost s ručením omezeným: § 142–144, 150–151, 162–166,