dnes je 24.4.2024

Input:

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

25.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, změny reálných hodnot cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování – dlouhodobý finanční majetek 06x, cenné papíry na účtu 257 a změny hodnot zajišťovacích derivátů, pokud splňují podmínky zajištění. Postupuje se podle ČÚS 008 a 009.

Směrnice: Statut účetní jednotky 

§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48, § 51, § 53a, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 009, 014, 016, 018

NÚR

Rozvaha: Pasiva: A.II.2.2. – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zaúčtování:
1) změny reálné hodnoty cenných papírů: realizovatelných majetkových cenných papírů, ostatních realizovatelných cenných papírů, jmenovité hodnoty realizovatelných kuponových dluhopisů, realizovatelných diskontovaných cenných papírů


§ 23 odst. 9 ZDP
ČÚS 018
2) majetkových účastí oceňovaných ekvivalencí:


a) snížení pořizovací ceny 414 AÚ 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ
Povinnost účtování změny pořizovací ceny na analytických účtech k účtům dotčeného majetku.
ČÚS 008
b) zvýšení pořizovací ceny 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ
414 AÚ
2. VZ Zúčtování změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů, pokud splňují podmínky zajištění:


a) snížení ocenění 414 AÚ 373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ

b) zvýšení ocenění 373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ
414 AÚ
3. VZ Zaúčtování zrušení oceňovacích rozdílů při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů či majetkových podílů:

ČÚS 008
a) aktivní oceňovací rozdíl 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ
414 AÚ Při prodeji takto přeceněných aktiv dojde nejprve k odúčtování takto zaúčtovaného přecenění. Teprve potom je prodej zaúčtován výsledkově: 561/06x a 31x/661.
b) pasivní oceňovací rozdíl 414 AÚ 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ

4. VZ Zaúčtování zrušení oceňovacích rozdílů při realizaci smlouvy u derivátů:


a) aktivní oceňovací rozdíl 373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ
414 AÚ ČÚS 009
b) pasivní oceňovací rozdíl 414 AÚ 373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ

5. VZ Zaúčtování změny reálné hodnoty zajištěného:


  • aktiva: a) snížení reálné hodnoty

414 AÚ aktivum AÚ
b) zvýšení reálné hodnoty aktivum AÚ 414 AÚ
  • dluhu: a) snížení reálné hodnoty

dluh AÚ 414 AÚ
b) zvýšení reálné hodnoty 414 AÚ  dluh AÚ
6. VZ Kurzové rozdíly k cenným papírům a derivátům, které se přeceňují rozvahově, k datu sestavení účetní závěrky:

§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006
a) kurzový zisk 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ
414 AÚ
b) kurzová ztráta 414 AÚ 061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ

Poznámka:

Pro účely ZoÚ se jako reálná hodnota použije:

a) tržní hodnota, popřípadě tržní hodnota odvozená z tržní hodnoty jednotlivých složek aktiv a pasiv, nelze-li tržní hodnotu pro některé aktivum nebo pasivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum,

b) hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty,

c) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,

d) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle písmen a) až c).

Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Účetní jednotka pro oceňování podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění [§ 24 odst. 2 písm. b)], a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenění. Pokud je majetek přijat k obchodování na regulovaném trhu, rozumí se tržní hodnotou závěrečná cena vyhlášená na regulovaném trhu v pracovní den,

Nahrávám...
Nahrávám...