Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, změny reálných hodnot cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování – dlouhodobý finanční majetek 06x, cenné papíry na účtu 257 a změny hodnot zajišťovacích derivátů, pokud splňují podmínky zajištění. Postupuje se podle ČÚS 008 a 009.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48, § 51, § 53a, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 009, 014, 016, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.II.2.2. – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zaúčtování:
1) změny reálné hodnoty cenných papírů: realizovatelných majetkových cenných papírů, ostatních realizovatelných cenných papírů, jmenovité hodnoty realizovatelných kuponových dluhopisů, realizovatelných diskontovaných cenných papírů  
  § 23 odst. 9 ZDP
ČÚS 018  
2) majetkových účastí oceňovaných ekvivalencí:     
a) snížení pořizovací ceny  414 AÚ  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
Povinnost účtování změny pořizovací ceny na analytických účtech k účtům dotčeného majetku.
ČÚS 008  
b) zvýšení pořizovací ceny  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
414 AÚ   
2.  VZ  Zúčtování změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů, pokud splňují podmínky zajištění:     
a) snížení ocenění  414 AÚ  373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ  
 
b) zvýšení ocenění  373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ  
414 AÚ   
3.  VZ  Zaúčtování zrušení oceňovacích rozdílů při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů či majetkových podílů:    ČÚS 008  
a) aktivní oceňovací rozdíl  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
414 AÚ  Při prodeji takto přeceněných aktiv dojde nejprve k odúčtování takto zaúčtovaného přecenění. Teprve potom je prodej zaúčtován výsledkově: 561/06x a 31x/661.  
b) pasivní oceňovací rozdíl  414 AÚ  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
 
4.  VZ  Zaúčtování zrušení oceňovacích rozdílů při realizaci smlouvy u derivátů:     
a) aktivní oceňovací rozdíl  373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ  
414 AÚ  ČÚS 009  
b) pasivní oceňovací rozdíl  414 AÚ  373 AÚ,
376 AÚ,
377 AÚ  
 
5.  VZ  Zaúčtování změny reálné hodnoty zajištěného:     
  • aktiva: a) snížení reálné hodnoty

 
414 AÚ  aktivum AÚ   
b) zvýšení reálné hodnoty  aktivum AÚ  414 AÚ   
  • dluhu: a) snížení reálné hodnoty

 
dluh AÚ  414 AÚ   
b) zvýšení reálné hodnoty  414 AÚ   dluh AÚ   
6.  VZ  Kurzové rozdíly k cenným papírům a derivátům, které se přeceňují rozvahově, k datu sestavení účetní závěrky:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006  
a) kurzový zisk  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
414 AÚ   
b) kurzová ztráta  414 AÚ  061 AÚ,
062 AÚ,
063 AÚ,
257 AÚ  
 

Poznámka


Pro účely ZoÚ se jako reálná hodnota použije:

a) tržní hodnota, popřípadě tržní hodnota odvozená z tržní hodnoty jednotlivých složek aktiv a pasiv, nelze-li tržní hodnotu pro některé aktivum nebo pasivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum,
b) hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty,
c) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,
d) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle písmen a) až c).


Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Účetní jednotka pro oceňování podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění [§ 24 odst. 2 písm. b)], a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenění. Pokud je majetek přijat k obchodování na regulovaném trhu, rozumí se tržní hodnotou závěrečná cena vyhlášená na regulovaném trhu v pracovní den, ke kterému se ocenění provádí. V