dnes je 4.6.2020

Input:

§ 43 ZDPH - Oprava výše daně

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.43
§ 43 ZDPH – Oprava výše daně

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 36 – Základ daně
  • - § 37 – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
  • - § 42 – Oprava základu daně a výše daně
  • - § 45 – Opravný daňový doklad
  • - § 74 – Oprava odpočtu daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

V § 43 jsou uvedeny podmínky pro opravu výše daně v případech, kdy je nesprávně uplatněna daň, například, kdy plátce uskutečnil plnění s místem plnění mimo tuzemsko, ale daň přiznal v tuzemsku, nebo v případech, kdy byla nesprávně uplatněna sazba daně, a tím byla zvýšena daňová povinnost. Možnost provést opravu výše daně má i osoba, která uvedla daň na doklad, i když není plátce a podle § 108 odst. 1 ZDPH této osobě vznikla povinnost přiznat daň.

V § 43 jsou řešeny pouze opravy, kdy plátce, popř. osoba identifikovaná k dani či jiná osoba chybně přiznala daň, a tím zvýšila daň na výstupu. Pokud byla přiznána daň chybně, a tím byla snížena daňová povinnost, oprava výše daně bude provedena v souladu s § 141 DŘ.

K § 43 odst. 1 ZDPH

Podle odstavce 1 má plátce možnost provést opravu výše daně, pokud byla přiznána daň za plnění nebo z úplaty chybně, a tím byla zvýšena daňová povinnost.

V takových případech má plátce možnost provést opravu v dodatečném daňovém přiznání ke zdaňovacímu období, kdy byla daň chybně vykázána. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce – příjemce plnění, obdrží opravný daňový doklad nebo ke dni, ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely DPH.

K § 43 odst. 2 ZDPH

Odst. 2 stanoví, jakým způsobem plátce nebo identifikovaná osoba opravu provede, zda je povinen vystavit opravný daňový doklad nebo zda může tuto opravu provést pouze v evidenci pro účely DPH.

Opravný daňový doklad nemusí vystavovat, pokud neměl povinnost vystavit daňový doklad u původního plnění. Opravný daňový doklad nemusí vystavovat také v případě, kdy u původního plnění doklad vystavil, ale příjemce plnění mu není dostatečně znám (např. když vystavuje fakturu s náležitostmi daňového dokladu za prodej v maloobchodě osobám nepovinným k dani).

K § 43 odst. 3 ZDPH

Obdobně jako u opravy základu daně podle § 42 se při opravě výše daně podle § 43 zákona uplatní sazba daně, která byla platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. V případě přepočtu