Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

473 - Emitované dluhopisy

29.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

473 – Emitované dluhopisy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu zachycuje emitent emitované dluhopisy s dobou splatností delší než 1 rok v částce emise souvztažně s účtem pohledávek z emise. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které potvrzují podmínky, za kterých si jejich emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky. Zakládají úvěrový vztah mezi dlužníkem (emitentem) a věřitelem. Dlužník je povinen zaplatit ve stanovené lhůtě (lhůtách) nejen dlužnou (jmenovitou hodnotu) částku, ale také vyplácet ve stanovených termínech úrok. Emisi dluhopisů musí předcházet povolení Ministerstva financí ČR na základě žádosti emitenta.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018, 019

Rozvaha: Pasiva: C.I.1.1. – Vyměnitelné dluhopisy; C.I.1.2. – Ostatní dluhopisy; C.II.1.1. – Vyměnitelné dluhopisy*); C.II.1.2. – Ostatní dluhopisy *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Emise dluhopisů:     
a) jmenovitá hodnota  375  473  ČÚS 017
ČÚS 018  
b) zachycení úroků v případě emisního kurzu nižšího než jmenovitá hodnota    Úroky z vydaných dluhopisů jsou daněny u zdroje srážkou dle § 36 odst. 1 písm. b) ZDP bod 1 (příjemcem úroku je poplatník – nerezident ČR) či dle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP (příjemcem úroku je fyzická osoba – rezident). Je-li příjemcem tohoto úroku právnická osoba (rezident ČR), vstupují tyto úroky plně do jejího základu daně.  
  • úrok běžného období

 
562  473   
  • úrok následujících období

 
381  473   
2.  VZ  Předložení dluhopisu k proplacení:     
a) jmenovitá hodnota  473  379   
b) částka úroků (pokud byl emisní kurz roven jmenovité hodnotě)  562  379   
c) srážková daň z úroků  379  342   
3.  BÚ  Úhrada dluhopisu (výpis z  peněžních prostředků na účtech)  379  221