Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

475 - Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

31.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobě přijaté zálohy a závdavky od odběratelů před splněním dodávky vůči odběratelům. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů, jednotlivých druhů měn apod. Plátce DPH odvede z přijaté zálohy daň z přidané hodnoty na výstupu. Účtování o přijatých zálohách ve vazbě na DPH je praxi závislé na používaném účetním software. V příkladech souvztažností nabízíme dvě varianty účtování, označené jako varianta A a B.

Směrnice: Statut účetní jednotky, DPH – účtování o zálohách a závdavcích


§ 24, 25, 27 ZoÚ, § 17, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.3. – Dlouhodobé přijaté zálohy, C.II.3. – Krátkodobé přijaté zálohy *)

Varianta A

Č. Do Text MD D  Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele  221,
211  
475  121  Podrobněji o zálohách a zavdavcích u účtu 314.**)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH  475  343   21   
3.  VF  Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku:    242   
a) základ daně  311  6xx  200   
b) DPH  311  343   42   
4.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturou:      
a) základ daně ze zálohy (závdavku)  475   311  100   
b) přiznání DPH ze zálohy (závdavku)  343  311   21   
5.  BÚ,
P  
Příjem doplatku faktury  221,
211  
311  121  Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na vydané faktuře.  
6.  BÚ,
P  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) odběrateli, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka  475  221,
211  
 Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808–1809 NOZ.  
7.  VZ  Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:     § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019  
  • kurzová ztráta

 
563  475    
  • kurzový zisk

 
475  663    

Varianta B

Č. Do Text MD D  Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele  221,
211  
475  121  Závdavek, viz účet 314.**)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH  343.9  343   21  ***)  
3.  VF  Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku:    242   
a) dosud uhrazená částka ve výši zálohy (závdavku)      
  • základ DPH

 
311  6xx  100   
  • DPH

 
311  343.9   21   
b) doplatek do celkové ceny      
  • základ DPH

 
311  6xx  100   
  • DPH

 
311  343   21   
4.  VZ  Vyúčtování zálohy (závdavku)  475  311  121   
5.  BÚ,
P  
Příjem doplatku faktury  211,
221  
311  121