Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

504 - Prodané zboží (při způsobu účtování A, B)

29.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

504 – Prodané zboží (při způsobu účtování A, B)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách zboží.

Při uplatnění způsobu A se v průběhu účetního období nakupované zásoby zboží účtují do zásob na účet 132 a do nákladů na účet 504 se účtují zásoby zboží až při jejich výdeji ze skladu.

Při uplatnění způsobu B se v průběhu účetního období náklady na zboží, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu zboží, účtují přímo jako prodej na účet 504 a při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky zásob zboží na skladě převedou ze zásob do prodeje na účet 504 a konečné stavy zásob zboží podle skladové evidence se zaúčtují jako snížení nákladů a převedou se na sklad nebo do prodejny zboží na účet 132.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – zboží, Škody


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 20, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, části 3.1. a 3.2. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: A.1. – Náklady vynaložené na prodané zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Základní operace při účtování způsobem A   ČÚS 015  
1.  S  Výdej zboží při prodeji v případě použití pevné ceny:     
a) předem stanovená cena (tzv. pevná cena) pořízení  504 AÚ  132 AÚ   
b) odchylka od skutečné ceny pořízení  + (-) 504 AÚ  + (-) 132 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.  
c) náklady s pořízením související  504 AÚ  132 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.  
2  S  Výdej zboží ze skladu při prodeji v případě vyskladnění metodou váženého aritmetického průměru nebo metodou FIFO  504  132   
3.  S  Vyúčtování výsledků inventarizace zboží:    § 29–30 ZoÚ, ČÚS 007  
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků  504  132  Účetní jednotka musí mít interní směrnici se zdůvodněním výše norem přirozených úbytků.
ČÚS 015, ČÚS 007  
b) manka a škody nad normu  549  132  § 25 odst. 1 písm. n) ZDP 
c) znehodnocení zboží v důsledku živelní pohromy  547  132  Výjimečně se užívá účet 547 (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
§ 24 odst. 2 písm. l) ZDP 
d) přebytek zboží  132  648   
e) přebytek nakoupených zásob zboží, pokud k němu došlo chybným účtováním při vyskladnění (záměna druhů zboží)  132  504  ČÚS 007  
4.  S  Výdej zboží pro jiné účely než k prodeji:     
a) užitého pro reprezentační účely  513,
504  
132  Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (zápisem 513/343).

Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad zaúčtovaný na 504.  
b) předaného jako dar (nepeněžní plnění)  543,
543  
132,
343  
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.  
c) zboží předané nenávratně k jeho přezkoušení, atestaci  504  132   
d) předání zboží k opravě při reklamaci výměnou za vadné  504  132   
Operace při účetní uzávěrce    
5.   Prokazatelná likvidace nepotřebných zásob zboží  548  132  Pokud došlo k prokazatelně provedené likvidaci zásob výrobků, jde podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP o daňově uznatelný náklad. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.  
Základní operace při účtování způsobem B   ČÚS 015  
1.  PF,P  Nákup zboží na základě dodavatelské faktury, za hotové  504  321,
211  
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  PF,P  Náklady související s pořízením zboží, které jsou součástí pořizovací ceny:     
a) externí doprava, provize, pojistné  504  321,
211  
 
b) clo  504  379   
c) DPH u neplátce  504  321  U plátce DPH: 343/321.  
3.  VZ  Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady (doprava, náklady na zpracování apod.)  504  586  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  VZ  Zboží pořízené jiným způsobem než nákupem:     
a) pořízení zboží získaného darem (nepeněžním plněním)  504  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
ČÚS 015
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) pořízení zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  504  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
c) pořízení zboží převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   504  491  ČÚS 018  
5.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při předání zboží pro reprezentaci  513  504  Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (zápisem 513/343). Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad a neproběhlo by přeúčtování na 513.