Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

512 - Cestovné

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

512 – Cestovné

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují všechny náhrady související s pracovními cestami v tuzemsku i v zahraničí – jízdné všemi druhy dopravních prostředků, použití osobního automobilu, stravné, náklady na ubytování, vedlejší náklady, kapesné atd.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Platební karty


§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.3. ČÚS 019

KDP


Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P
VZ  
Zúčtování cestovních nákladů podle vyúčtování – dokladů z pracovní cesty:     
a) přímá výplata v hotovosti   512  211  § 24 odst. 2 písm. x) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP 
b) poskytnutí zálohy zaměstnanci, společníkovi  335,
355  
211   
c) stanovení výše cestovních náhrad zaměstnanci, společníkovi, na základě předložených podkladů  512  335
355  
 
d) vyúčtování zálohy zaměstnanci, společníkovi, na základě předložených podkladů     
  • doplatek rozdílu

 
335,
355  
211   
  • vrácení přeplatku

 
211  335,
355  
 
2.  P  Náhrada za použití vlastního osobního motorového vozidla zaměstnancem při pracovní cestě – úhrada v hotovosti  512  211  § 24 odst. 2 písm. x) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP 

Poznámka


Paušální výdaje na dopravu – § 24 odst. 2 písm. k) a zt) ZDP, § 25 odst. 1 písm. x), § 28 odst. 6 ZDP:

  • vozidlo používáno výlučně k podnikání,

  • částka 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo měsíčně,

  • u fyzických osob, které používají vozidlo nejen k podnikání, krácený měsíční paušální výdaj 4 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo,

  • lze uplatnit na silniční motorové vozidlo kategorie L (zpravidla méně než 4 kola), M (osobní automobil), N (nákladní automobil),

  • u vozidla, které je zahrnuto i nezahrnuto do obchodního majetku nebo je v nájmu,

  • nelze uplatnit u vypůjčeného vozidla a u vozidla na finanční leasing,

  • paušál vztažen na jedno vozidlo; u vozidla ve spoluvlastnictví se uplatní paušál „poměrně”.

Jako daňový výdaj (náklad) lze uplatnit 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník užíval vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a nepřenechal vozidlo ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě (za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro