Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

518 - Ostatní služby

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

518 – Ostatní služby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek, úplata při finančním leasingu a nájmu (pachtu), náklady na reklamu, propagaci, inzerci, nehmotný majetek v ocenění stanoveném účetní jednotkou do limitu pro nehmotný majetek na účtech skupiny 01x a technické zhodnocení na nehmotném majetku pokud vynaložené náklady nedosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek” (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) a služby spojové, služby poradenské, právní, ekonomické, auditorské, náklady na překlady, expertizy, znalecké posudky, školení, kurzy, přepravné, úklid, odvoz odpadů, stočné, servis výpočetní techniky, parkovné, provize atd.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek


§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 3.1. a 3.3. ČÚS 019

NÚR, KDP, JUD

Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P  
Zaúčtování dodavatelské faktury za služby, event. úhrada přímo v hotovosti  518  321,
211  
 
2.  PF,
BÚ  
Reklamace služby u dodavatele (po zaplacení faktury):    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) uznání reklamace  315  518  Účtování na základě přijatého dobropisu od dodavatele.  
b) dodavatel provedl službu znovu  518  315   
c) dodavatel vrátil peníze za reklamaci  221  315   
3.  PF  Reklamace služby u dodavatele před zaplacením faktury – dodavatel reklamaci uznal  321  518  Účtování na základě přijatého dobropisu od dodavatele.  
4.  VZ,
PF  
Zúčtování dodávek prací a služeb při účetní uzávěrce:     
a) převzetí dodávky – služby, která nebyla dosud vyfakturována  518  389  Do účetního období musí být zaúčtovány všechny náklady a výnosy, které s daným obdobím časově a věcně souvisí.  
b) zúčtování došlé faktury za dodávku – službu v následujícím účetním období  389  321   
5.  PF  Refundace částek za výchovu vlastních učňů  518  325   
6.  PF,
VZ  
Vyúčtování dluhu z převzetí záručního paušálu  518  325   
7.  VZ  Převod výdajů na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které nedosáhly ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku  518  041  Dle § 32a odst. 6 ZDP i výdaje nepřesahující stanovenou výši lze považovat za technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku.
§ 24 odst. 2 písm. zb) ZDP 
8.  VZ  Zúčtování časového rozlišení nákladů na služby, například nákladů z nájemného (pachtovného) při finančním leasingu a pachtu  518  381  § 24 odst. 2 písm. b), c) a h) ZDP
§ 24 odst. 4, 5, 6 ZDP
§ 25 odst. 1 písm. ze) ZDP
Předchází účtování 381/221 (v předchozím roce).  
9.  PF  Licenční poplatky  518  321  Podrobněji u účtu 014.  

Poznámka


Finanční leasing:

§ 21d ZDP – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu.

Finančním leasingem se podle novely ZDP zákonem 170/2017 Sb. pro účely ZDP rozumí přenechání hmotného majetku (vymezeného v § 26 ZDP) s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud

a) je při vzniku smlouvy

1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na