Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje zůstatková cena prodávaných předmětů jako rozdílu cen vedených na účtech účtových skupin 01x, 02x, 03x, 07x, 08x a dále hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z příslušných účtů účtové skupiny 04x.


Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek


§ 25–27 ZoÚ, § 6, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.1. a 3.6. ČÚS 019

JUD


Výkaz zisku a ztráty: F.1. – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Prodej dlouhodobého nehmotného majetku:     
a) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  07x  01x   
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného majetku do nákladů (doúčtování oprávek)  541  07x  § 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)
§ 32a ZDP 
2.  VZ  Prodej dlouhodobého hmotného majetku – odpisovaného:     
a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  08x  02x   
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku do nákladů  541  08x  § 26–32 ZDP
§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)  
3.  VZ  Prodej  dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného:     
  • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného z evidence ve vstupní ceně

 
541  031,
032  
Pořizovací cena pozemku u právnických osob při prodeji je daňově uznatelná.
§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP 
4.  VZ  Prodej nedokončeného dlouhodobého majetku:     
a) hmotného  541  042   
b) nehmotného  541  041   
5.  VF  Faktura vydaná při prodeji dlouhodobého majetku:     
  • prodejní cena

 
311,
 315  
641   

Poznámka


Daňově uznatelná jen