dnes je 4.6.2020

Input:

§ 57 ZDPH

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.57
§ 57 ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH:

§ 10b – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

§ 51 – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

§ 72 odst. 6 – Nárok na odpočet daně

§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

§ 76 – Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 132, odst. 1 písm. i) – j)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 57 zákona stanoví osvobození od daně u vybraných výchovných a vzdělávacích služeb a podmínky tohoto osvobození od daně. V režimu těchto služeb kopíruje zákon odpovídající ustanovení směrnice o společném systému DPH [zejména čl. 132, odst. 1 písm. i) - j) směrnice]. V zákoně i ve směrnici jsou výchovné a vzdělávací služby stanoveny za daných podmínek výslovně jako ekonomické činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, dokonce ve směrnici jsou stanovené jako činnosti osvobozené ve veřejném zájmu. Od této koncepce ve směrnici se však začala odlišovat judikatura SDEU, což působí velmi matoucím dojmem. V některých rozsudcích k činnostem, které jsou ve směrnici uvedeny jako osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, si totiž SDEU vytvořil konstrukci, že ve skutečnosti jsou tyto činnosti financovány z příspěvků a dotací, nikoli poskytovány za úplatu, a proto by vůbec neměly být považovány za činnosti, které jsou předmětem daně. Jak je uvedeno, tento výklad a koncept je velmi matoucí, protože není vůbec v souladu se zněním směrnice o společném systému DPH. Přitom na rozpor mezi zněním směrnice a judikaturou SDEU dosud nezareagovala žádná z odpovědných institucí v Bruselu, aby např. revidovala u takových služeb znění směrnice a uvedla je do souladu s výklady SDEU. V praxi tak jsou plátci, kteří poskytují výchovné a vzdělávací služby nebo i jiné činnosti označené ve směrnici i zákoně o DPH jako osvobozené od daně, které jsou přitom financované převážně z dotací či příspěvků (např. sociální služby), vystaveni značné nejistotě ohledně správného uplatňování DPH u svých činností.

K § 57 odst. 1

Podle § 57 odst. 1 písm. a) ZDPH je od daně osvobozena výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v základních, středních a vyšších odborných školách, v konzervatořích, dále v mateřských školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, pokud jsou uvedené školy zapsány ve školském rejstříku. Výjimku tvoří výchova a vzdělávání poskytovaná ve školách zřízených na území ČR právnickou osobou se sídlem mimo území ČR nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, v nichž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky. U těchto škol se osvobození uplatní, i když ve školském rejstříku zapsány nejsou, avšak osvobozena je pouze výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky, jak vyplývá z ustanovení § 57 odst. 1 písm. e) zákona.

Osvobozeno je jazykové vzdělávání na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (zapsaných ve školském rejstříku), v těchto školách je osvobozeno veškeré jazykové vzdělávání. Další osvobození jazykového vzdělávání vyplývá z ustanovení § 57 odst. 1 písm. f) zákona, jak je uvedeno níže.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. a) zákona o DPH jsou dále osvobozeny výchovné a vzdělávací činnosti poskytované v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Osvobozené služby související s praktickým vyučováním mohou být také poskytovány ve školských zařízeních, jak je uvedeno níže.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) zákona o DPH jsou osvobozeny školské služby poskytované ve školských zařízeních, která jsou zapsána ve školském rejstříku.

Školská zařízení jsou např. školní družiny a školní kluby, domy dětí a mládeže, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, škola v přírodě, internát, domov mládeže, pedagogicko-psychologická poradna, školní jídelna, školní knihovna, středisko praktického vyučování a další. Služby těchto zařízení jsou osvobozeny, pokud doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách uvedených v písm. a). Osvobozeno tedy může za stanovených podmínek být např. stravování žáků a studentů ve školních jídelnách na základních, středních i vyšších odborných školách, pobyt žáků a studentů těchto škol na školách v přírodě, ubytování studentů středních škol v internátech nebo domovech mládeže a podobně.

Dále je od daně osvobozeno zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče. Tyto služby jsou poskytovány školskými zařízeními pro ústavní výchovu, jako jsou dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, diagnostický ústav a středisko výchovné péče.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) zákona je osvobozena vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách poskytovaná v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (po jejichž absolvování získává student akademický titul) i vzdělávací činnost v rámci programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) zákona je osvobozena činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného výcviku podle čl. 44 nařízení Rady (EU) č. 282/2011, pokud jsou poskytovány osobami, které mají pro provádění rekvalifikace akreditaci a osobami, které provádějí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků a mají akreditované vzdělávací programy.

Do osvobození