dnes je 26.3.2019
Input:

648 - Jiné provozní výnosy

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

648 – Jiné provozní výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na výše uvedeném účtu se zachycují výnosy neuvedené na předcházejících účtech, které mají vztah k provozní oblasti, rovněž se zde účtují nároky na náhradu škody z mank a škod.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Vystavená faktura za přefakturaci výkonů  31x
378  
648    
2.  VF  Předpis výnosů z nájmu a finančního leasingu  31x
 378  
648   
3.  VZ  Předpis výnosů z členských příspěvků  315  648   
4.  VZ  Předpis náhrad škod:     
a) od společníků  355  648   
b) od zaměstnanců  335  648   
c) od spojených osob, v rámci skupiny  351
352  
648   
d) ostatní  378  648   
e) pokud neznáme přesnou výši náhrady  388  648  Na základě akruálního principu přiřazení výnosů k nákladům ve stejném období.  
5.  VF  Faktura za provizi podle smlouvy  311  648   
6.  VZ  Přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek  315  648   
7.  VZ  Nepeněžní příjem oceněný cenou obvyklou   aktivum  648  Zvýšení výsledku hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 16)  
8.  VZ  Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku provedené nájemcem (operace u účetní jednotky pronajímatele – vlastníka dlouhodobého hmotného majetku)  02x  648   
9.  VZ  Zúčtování přijaté provozní dotace:     
a) ze státního rozpočtu  346  648  Předchází účetní zápis 221/346.  
b) z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu  347  648   
10.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  32x
379
47x
36x  
648  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 12, 14, 17)  
11.  S  Přebytky materiálu a zboží zjištěné při inventarizaci  112
132  
648   
12.  VZ  Prodej, spotřeba bezúplatně nabytých preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, spotřeba povolenek na emise bez ohledu na jejich následné vyřazení  346
347  
648   
13.  VZ  Přijaté nepeněžité dary:
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- zásoby  
02x
03x,
01x
13x
50x  
648
648
648  
Majetek v případech bezúplatného nabytí se ocení reprodukční pořizovací cenou.  

Poznámka


Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (základ daně) se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 16) zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech, nejde o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (základ daně) se podle § 23 odst. 2 ZDP