dnes je 3.7.2020

Input:

§ 66 ZDPH - Osvobození od daně při vývozu zboží

22.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.66
§ 66 ZDPH - Osvobození od daně při vývozu zboží

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 33a – Daňový doklad při vývozu

§ 61 – Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

§ 72 – Nárok na odpočet daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 146, 147

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92

Ustanovení § 66 definuje vývoz zboží do třetí země a stanoví podmínky, za nichž je vývoz osvobozen od daně.

K § 66 odst. 1

Podle odst. 1 je vývozem zboží výstup zboží z území Evropské unie do třetí země, pokud bylo zboží propuštěno do režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit nebo bylo zpětně vyvezeno z celního území Evropské unie. Uvedená formulace mimo jiné umožňuje, aby zboží bylo propuštěno do příslušného režimu i v jiném členském státě, přitom přeprava zboží z ČR do jiného členského státu nebo přes jiný členský stát za účelem vývozu do třetí země se nepovažuje za přemístění zboží, jak vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 písm. e) zákona.

K § 66 odst. 2

Aby byl vývoz zboží osvobozen od daně, musí být zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země. Přepravu nebo odeslání zboží může provést nebo zajistit prodávající nebo jím zmocněná osoba, ale také kupující nebo jím zmocněná osoba, pokud kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu ani provozovnu. Toto ustanovení mimo jiné umožňuje, aby kupujícím, který vyváží zboží do třetí země, byla i osoba registrovaná k dani z jiného členského státu.

Osvobození však nelze uplatnit v případě, kdy je zboží přepravováno kupujícím a určeno k vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel případně jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití. Tento zákaz osvobození se týká veškerého zboží přepravovaného za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel případně jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

K § 66 odst. 3

V odst. 3 je stanoveno, kdy se vývoz zboží považuje za uskutečněný – za den uskutečnění plnění se považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.

K § 66 odst. 4

Výstup zboží do třetí země je plátce daně povinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území EU nebo jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení nebo úkonu považovaného za celní prohlášení pro vývoz zboží.

Uvedeným rozhodnutím celního úřadu je zpravidla datová zpráva od celního úřadu.

Výklad k tomu, jaké jsou „jiné důkazní prostředky”, jimiž lze prokazovat vývoz zboží mimo EU, lze čerpat jednak z internetových stránek celní správy.

K této záležitosti vydala celní správa „Informaci pro deklaranty”, která se týká prokazování výstupu zboží v režimu vývozu. Na využití výkladu celní správy odkazuje i důvodová zpráva k návrhu zákona č. 170/2017 Sb. Podle uvedené informace mohou jinými důkazními prostředky být

Nejnavštěvovanější semináře