dnes je 9.7.2020

Input:

§ 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky

12.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.740001
§ 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 46 – § 46g

§ 72 – § 74

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V novém § 74a ZDPH zákona je stanoveno v návaznosti na nový institut opravy základu daně u nedobytných pohledávek podle § 46 až § 46g zákona, jak provede dlužník opravu odpočtu daně, když věřitel provede opravu základu daně a výše daně z nedobytné pohledávky.

Tyto opravy jsou samostatným zdanitelným plněním podle § 46f zákona, tzn., zahrnují se za stanovených podmínek u věřitele i u dlužníka do řádného daňového přiznání za období vymezené v § 46f nebo v § 74a zákona.

K § 74a odst. 1 a 2

V odst. 1 je stanovena povinnost dlužníka snížit odpočet daně, pokud věřitel provede opravu základu daně u nedobytné pohledávky. Dlužník je povinen snížit uplatněný odpočet daně za období, kdy se o skutečnostech rozhodných pro opravu základu daně u nedobytné pohledávky dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Podle odst. 2 prokazuje dlužník tuto opravu odpočtu daně opravným daňovým dokladem nebo jiným způsobem.

V praxi bude patrně dlužník schopen snížit odpočet daně právě na základě opravného daňového dokladu.

K § 74a odst. 3 až 6

Ustanovení odst. 3 stanoví možnost dlužníka provést opravu odpočtu daně v případech, kdy dojde po provedené opravě základu daně z nedobytné pohledávky k dalším opravám nebo změnám ve výši neuhrazené pohledávky, případně ve výši pohledávky stanovené kvalifikovaným odhadem (viz § 46b až § 46d zákona), které