Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

8/2017 F.z., Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)

8/2017 F.z.
Dne: 27. června 2017
Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru podle bodu IV. tohoto usnesení

  
Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období
599
USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 54. schůze
ze dne 19. dubna 2017
ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1395 ze dne 24. ledna 2001, ve znění usnesení č. 24 Poslanecké sněmovny ze dne 4. prosince 2013 a podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, rozpočtový výbor po úvodním slově předsedy posl. V. Votavy a zpravodajské zprávě posl. J. Dolejše a posl. J. Uhlíka a po rozpravě

  
I. stanoví podrobnější pravidla projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), dále jen „pravidla“ včetně přílohy, takto:

  
Pravidla jsou určena pro:
a) správce kapitol neuvedených v § 24 odst. 8 rozpočtových pravidel (tzv. vládní kapitoly)
b) správce kapitol podle § 24 odst. 8 rozpočtových pravidel (tzv. samostatné kapitoly),

  
1. Pravidla pro projednávání rozpočtových opatření vládních kapitol nad 10 % závazného ukazatele (§ 24 odst. 3 rozpočtových pravidel)

  
Náležitosti žádosti
- druh rozpočtového opatření (podle § 23 rozpočtových pravidel)
- tabulka „Změny závazných ukazatelů v rámci kapitoly nad 10 % závazného ukazatele podle § 24 odst. 3 rozpočtových pravidel“ zpracovaná podle přílohy č. 1
- podrobné zdůvodnění rozpočtového opatření
- správce kapitoly předloží z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „IISSP“):
a. číslo A-hlavičky
b. doklad navrhovaného rozpočtového opatření
c. přehled závazných ukazatelů navrhovaného rozpočtového opatření
- stanovisko vlády

  
Postup projednávání žádosti
- žádost předkládá vláda
- předseda rozpočtového výboru posoudí, zda žádost splňuje všechny náležitosti a rozhodne o zařazení žádosti na nejbližší pravidelnou schůzi rozpočtového výboru
- žádost o rozpočtové opatření v kapitole, u které dochází ke změnám závazných ukazatelů nad 10 % celkového objemu závazného ukazatele, odůvodňuje zástupce správce příslušné kapitoly státního rozpočtu minimálně na úrovni náměstka
- jednání se též účastní věcně příslušný odborný pracovník Ministerstva financí, který je oprávněn k problematice zaujmout stanovisko; dotýká-li se rozpočtové opatření více kapitol, zúčastní se jednání i zástupci správců dotčených kapitol státního rozpočtu na úrovni náměstka nebo pracovníka, který je oprávněn k problematice zaujmout stanovisko
- předseda rozpočtového výboru zašle usnesení rozpočtového výboru správci kapitoly resp. správcům dotčených kapitol a Ministerstvu