dnes je 16.6.2024

Input:

§ 92a ZDPH Režim přenesení daňové povinnosti

6.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.13.920001
§ 92a ZDPH Režim přenesení daňové povinnosti

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 92b až § 92g, § 92h až § 92i

§ 26 až § 35a

§ 108 – Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 199

V § 92a jsou stanovena obecná pravidla režimu přenesení daňové povinnosti, který se uplatňuje u vybraných zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku.

K § 92a odst. 1

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní u zdanitelných plnění uvedených v § 92b až § 92f zákona o DPH, uskutečněných s místem plnění v tuzemsku, pokud tato plnění dodává plátce jinému plátci. Při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň plátci, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Pokud plátce dodává v tuzemsku uvedená zdanitelná plnění osobě, která není plátcem, zvláštní režim se neuplatní.

Plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nevzniká tedy povinnost přiznat daň ke dni přijetí, resp. poskytnutí úplaty (zálohy), přijaté před uskutečněním plnění.

K § 92a odst. 2

Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní, pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění příjemce nejedná jako osoba povinná k dani.

Toto ustanovení je zaměřeno např. na veřejnoprávní subjekty (obce, kraje a další), když nakupují vybraná plnění, která obecně jsou zařazena do režimu přenesení daňové povinnosti, pro jiné účely než ekonomickou činnost a tedy nejednají ve vztahu k těmto plněním jako osoba povinná k dani. Pokud např. obec nakupuje stavební práce na výstavbě, opravě veřejných komunikací, je to určeno pro její výkony veřejné správy a ve vztahu k tomuto nákupu obec nejedná jako osoba povinná k dani. Dodavatel tedy neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, ale běžný režim s daní na výstupu. Pokud odběratel nenakupuje plnění pro ekonomickou činnost, měl by na to poskytovatele upozornit.

K § 92a odst. 3

Odst. 3 navazuje na předcházející ustanovení odst. 2 a stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní ani na úplatu (zálohu) přijatou na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud ke dni přijetí úplaty příjemce plnění nejedná jako osoba povinná k dani. Na tuto skutečnost by měl příjemce plnění poskytovatele upozornit.

K § 92a odst. 4

Odst. 4 stanoví, že plátce – příjemce zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti má povinnost doplnit výši daně za přijaté zdanitelné plnění v evidenci pro účely DPH. Za správnost vypočtené daně odpovídá příjemce.

K § 92a odst. 5

Odst. 5 se týká situace, kdy dojde k registraci plátce, který je poskytovatelem nebo příjemcem plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, se zpětnou účinností. (Např. pokud poskytovateli plnění, které podléhá v tuzemsku režimu přenesení daňové povinnosti, vznikne povinnost registrovat se jako plátce DPH, avšak nepodá ve stanovené lhůtě přihlášku k registraci, zaregistruje jej správce daně podle pravidel § 6 zákona zpětně k datu, kdy se dle zákona stal plátcem.) Režim přenesení daňové povinnosti se však použije až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.

Za období, kdy osoba povinná k dani měla být registrována jako plátce, avšak nebyla a správce daně ji registroval "zpětně", tedy přizná daň poskytovatel plnění v "běžném" režimu, vystaví plátci – příjemci daňový doklad včetně DPH na výstupu a příjemce má právo na uplatnění odpočtu daně za podmínek § 72 až § 78d zákona.

K § 92a odst. 6

Odst. 6 se vztahuje zejména na situace, kdy je zaveden režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku na nová plnění, která dosud podléhala "běžnému" režimu. Pokud je na takové

Nahrávám...
Nahrávám...