dnes je 24.1.2019
Input:

Automobil - výpůjčka, výprosa a nájem

3.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – výpůjčka, výprosa a nájem

Ing. Otakar Machala

Úvod

V rámci své činnosti může podnikatel používat vozidlo, které je jeho vlastnictvím (u právnických osob vlastnictvím této osoby) nebo vozidlo ve vlastnictví osoby jiné. Nejčastější formou užívání vozidla ve vlastnictví jiné osoby je v současné podnikatelské praxi tzv. finanční leasing. Tato forma je podrobně popsána v textu Automobil na leasing.

Zde se ovšem budeme věnovat ostatním případům užívání vozidla, které není vlastnictvím podnikatele, a to nájmu a zejména výpůjčce. V dané oblasti dochází především k záměnám pojmů, které mohou mít v rámci podnikání ve svém důsledku i dopady v daňové oblasti, včetně chybného posouzení souvisejících nákladů a následně i chybného stanovení základu daně z příjmu.

Těmto záměnám napomáhá i vžité označení „půjčovna automobilů” z dob, kdy docházelo k tzv. půjčování věcí za úplatu. V těchto případech, tj. při poskytnutí vozidla za úhradu, se jedná o podnikatelský pronájem věcí movitých, což je zvláštní druh nájemní smlouvy.

Nájem

Nájemní smlouva obecně je upravena v §§ 2201 NOZ a násl. ustanoveních. Zde se jedná o obecnou úpravu nájmu, přičemž jednotlivé specifické druhy nájmu, jako nájem bytů, nájem prostoru sloužícího podnikání apod., mají úpravu speciální. Pro případ nájmu vozidel, který se podřazuje pod shora uvedený podnikatelský pronájem věcí movitých řešený v ustanoveních §§ 2316–2320 NOZ, se použijí ještě zvláštní ustanovení v §§ 2321–2325 NOZ pro nájem dopravních prostředků. Obecně platí, že v případě podnikatelského pronájmu automobilů se přednostně uplatní speciální ustanovení §§ 2321– 2325 NOZ o nájmu dopravních prostředků, na věci těmito ustanoveními neupravené potom podpůrně ustanovení §§ 2316–2320 NOZ o podnikatelském pronájmu věcí movitých a na ostatní podmínky nájemního vztahu potom obecná ustanovení občanského zákoníku o nájmu.

Obecně se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Hlavními znaky nájmu jsou:

 • individuální určení věci (a povinnost vrátit stejnou věc),

 • dočasnost vztahu,

 • úplatnost.

Jedná se tedy o klasický nájem označovaný někdy také jako tzv. operativní leasing.

Příklad
Společnost Passo, s.r.o., užívá na základě nájemní smlouvy vozidlo ve vlastnictví autopůjčovny Rentcar, s.r.o. Nájemní smlouva je uzavřena na období od 1. 1. do 31. 12. Výše nájemného je stanovena měsíčně částkou 10 000 Kč. Nájemce bude uplatňovat jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově uznatelný) částku nájemného a náklady v souvislosti s běžným provozem vozidla (nákup PHM, mytí vozu, nákup kapaliny do ostřikovačů apod.). Pronajímatel je povinen zajistit a hradit na svůj náklad veškeré opravy vozidel (s výjimkou oprav v důsledku zavinění nájemce, kdy by na straně nájemce vznikla povinnost k náhradě škody), pojištění vozidla, silniční daň atd. V rámci zásady smluvní volnosti si strany mohou dohodnout podmínky odlišné.

Výpůjčka

Vozidlo pro účely podnikání lze užívat i na základě smlouvy o výpůjčce podle §§ 2193–2200 NOZ. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. V takovém případě vzniká vypůjčiteli (analogie nájemce u nájemní smlouvy) právo na bezplatné užívání ujednaným způsobem. Povinností půjčitele je předat vypůjčiteli věc, v daném případě automobil, ve stavu způsobilém k užívání a poučit vypůjčitele jak věc užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá, anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Neučiní-li to, nahradí vypůjčiteli škodu z toho vzniklou. Z pohledu podnikatelských subjektů je rovněž důležité, že podle § 2199 NOZ obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého.

Hlavními znaky výpůjčky tedy jsou:

 • individuální určení věci (a povinnost vrátit stejnou věc),

 • dočasnost vztahu,

 • bezúplatnost.

Pro uživatele vozidla (vypůjčitele) je důležité, že nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčená věc musí být k takovému užívání způsobilá. Pokud je předmětem výpůjčky automobil a není sjednáno nic jiného, lze očekávat, že bude způsobilé k jízdě. Pokud se ovšem strany dohodnou, že půjčitel druhé smluvní straně půjčí nepojízdné auto k vystavení ve výloze, auto musí vyhovovat právě tomuto jinému účelu užívání. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě („podpůjčit”) bez svolení půjčitele.

Daňový pohled

Při výpůjčce vzniká na straně vypůjčitele tzv. jiný majetkový prospěch, který je obecně předmětem daně z příjmů podle § 3 ZDP. Výše tohoto majetkového prospěchu se zjišťuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, případně se pro daňové účely stanoví jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud tento příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, života člověka nebo delší než 5 let. Konkrétně může být jeho výše odvozena od výše obvyklého nájemného za daný typ vozidla v přibližně stejném technickém stavu.  V případě vypůjčitele - právnické osoby podléhá tento majetkový prospěch obecné dani z příjmů se sazbou ve výši 19 %, u fyzických osob se za předpokladu použití vozidla určeného pro podnikatelské účely jedná o příjem podléhající dani z příjmu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, a pokud by se jednalo u vlastníka o automobil nezahrnutý do obchodního majetku, byl by to ostatní příjem podle § 10 ZDP.

Zákon ovšem v případě majetkového prospěchu vypůjčitele poměrně širokou škálu těchto příjmů osvobozuje. V případě fyzických osob se podle § 4a písm. m) ZDP jedná o situace, kdy je půjčitelem:

 • příbuzný v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

 • osoba, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

 • jakákoliv jiná osoba, avšak v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

U právnických osob jsou podle § 19b odst. 1 písm. d) ZDP osvobozeny příjmy v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že vypůjčené vozidlo je používáno k podnikání, vzniká provozovateli vozidla, tj. půjčiteli, daňová povinnost z titulu silniční daně. Protože vozidlo neslouží půjčiteli k dosažení, zajištění a udržení příjmů, nelze u něj silniční daň považovat za daňově uznatelný náklad. Případná úhrada silniční daně ze strany vypůjčitele by rovněž jako daňový náklad neobstála, a to na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) ZDP.

Zajímavá situace vzniká, pokud jde o náklady na dopravu u vypůjčeného vozidla. Obecně platí, že podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP bodu 3 lze jako daňově uznatelný náklad uplatnit pouze náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Uplatňovat naopak nelze základní náhradu za 1 km jízdy ani skutečně doloženou spotřebu pohonných hmot podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP bodu 4. V případě motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nelze uplatňovat výdaje na PHM formou paušálního výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Důvodem je skutečnost, že podle tohoto ustanovení lze paušální výdaj na dopravu uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu. Vozidlo užívané na základě smlouvy o výpůjčce nespadá ani do jedné z těchto kategorií.

Z těchto důvodů je třeba zvážit použití smlouvy o výpůjčce i s ohledem na případnou daňovou optimalizaci.

Příklad
Majitelé obchodů se spotřební elektronikou pan Hladký a pan Ostrý potřebují ke své činnosti vozidlo k dovozu zboží do prodejny a občasnému rozvozu zboží zákazníkům. Pan Hladký se písemně dohodl se svým otcem, že bude užívat vozidlo ve vlastnictví otce bezplatně na základě výpůjčky, přičemž za něj uhradí silniční daň a bude hradit i opravy vozidla. Pan Ostrý se naopak se svým otcem dohodl na úplatném nájmu za podobné vozidlo ve výši odpovídající běžné ceně dle § 23 odst. 7 ZDP.

Z daňového hlediska pan Hladký uplatní do daňových nákladů pouze náhradu za PHM dle vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz