dnes je 19.4.2024

Input:

Časté chyby v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a ročním zúčtování

12.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 22 minut

2023.03.04.05
Časté chyby v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a ročním zúčtování

Ing. Ivan Macháček

Tento příspěvek shrnuje základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a v rámci ročního zúčtování za rok 2022 a nabízí postup, jak se vyvarovat častých omylů.

Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají tři ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"):

 • § 35c ZDP – je zde obsažena obecná úprava daňového zvýhodnění,

 • § 35d ZDP – obsahuje řešení daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,

 • § 38l ZDP – obsahuje v odst. 3 až odst. 5 způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY UPLATNĚNÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok podle § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a § 35b ZDP.

Výše daňového zvýhodnění na dítě za rok 2022 v Kč

Počet dětí   Roční   Měsíční  
první dítě   15 204   1 267  
druhé dítě   22 320   1 860  
třetí dítě a další dítě   27 840   2 320  

Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, přičemž nárok na dvojnásobek částky daňového zvýhodnění se prokazuje buď průkazem ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P.

Za vyživované dítě poplatníka se dle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

 1. nezletilým dítětem,
 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře (§ 12 až § 14 ZSSP),

  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě lze však uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

 • se dítě narodilo,

 • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,

 • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Společně hospodařící domácností se podle znění § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se může zdržovat po dobu studia na koleji, může být v ústavu ze zdravotních důvodů). Pro posouzení existence společně hospodařící domácnosti je rozhodující vždy skutečný stav.

VYŽIVOVÁNÍ VÍCE DĚTÍ VE SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se vždy dohromady. Do součtu dětí pro účely daňového zvýhodnění u konkrétního poplatníka lze zahrnout pouze děti, které jsou jeho vyživovanými dětmi. Poplatník, který ve své společně hospodařící domácnosti vyživuje více než jedno dítě, se musí rozhodnout, na které dítě bude uplatňovat daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč, na které ve výši stanovené 22 320 Kč a případně na které ve výši 27 840 Kč stanovené na třetí a každé další dítě.

Příklad č. 1

Zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního zúčtování za rok 2022 u zaměstnavatele daňové zvýhodnění na tři vyživované děti poplatníka žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, z toho jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P.

Zaměstnanec sám určí, které z dětí bude prvním dítětem a které druhým a třetím dítětem pro účely daňového zvýhodnění. Výhodné pro něho bude určit, že dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, bude třetím dítětem v pořadí. V tomto případě má poplatník v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 nárok na daňové zvýhodnění na tři děti ve výši 15 204 Kč + 22 320 Kč + 2 x 27 840 Kč = 93 204 Kč.

ROZHODOVÁNÍ O DAŇOVÉM ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ U MANŽELŮ

Základní zásadou je, že pokud vyživuje dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich, a to na základě společné dohody.

Mezi rodiči musí existovat shoda nejen v tom, kdo si z nich daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní.

Příklad č. 2

Manželé vyživují v roce 2022 ve společně hospodařící domácnosti čtyři děti. Jedná se o jedno dítě manželky z předchozího manželství a tři děti ze stávajícího manželství. Oba manželé mají pouze příjmy ze závislé činnosti a učinili u svých zaměstnavatelů prohlášení k dani.

Na všechny děti si může uplatnit daňové zvýhodnění jak manžel, tak manželka, anebo si mohou daňové zvýhodnění na tyto děti rozdělit. Manželé se na příklad dohodnou, že manželka si uplatní daňové zvýhodnění na své dítě z prvního manželství a současně na jedno dítě ze stávajícího manželství a manžel si uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti ze stávajícího manželství. Rovněž se dohodli, že u manželky se bude jednat o první a druhé dítě z hlediska daňového zvýhodnění a u manžela obě dvě děti budou považovány za třetí a další vyživované dítě. Tyto skutečnosti uvedli oba manželé v souladu se zněním § 38k odst. 4 písm. c) ZDP v Prohlášení k dani u svých zaměstnavatelů a ve smyslu § 38l odst. 3 písm. c) ZDP doložili potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z manželů uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši.

U manželky se jedná o daňové zvýhodnění na dvě děti (první a druhé dítě), tedy částka při výpočtu měsíční zálohy na daň ve výši 1 267 Kč + 1 860 Kč = 3 127 Kč a v rámci ročního zúčtování záloh částka 15 204 Kč + 22 320 Kč = 37 524 Kč za rok. U manžela se bude jednat o daňové zvýhodnění rovněž na dvě děti (třetí a čtvrté), tedy částka při výpočtu měsíční zálohy na daň 2 x 2 320 Kč = 4 640 Kč a v rámci ročního zúčtování záloh částka 2 x 27 840 Kč = 55 680 Kč za rok.

ZMĚNA V POČTU DĚTÍ V PRŮBĚHU ROKU

V průběhu zdaňovacího období je možné provést změnu v začlenění dětí pro účely daňového zvýhodnění v případě, že dojde ke změně počtu dětí narozením dalšího dítěte v rodině, přičemž daňové zvýhodnění na narozené dítě se uplatní počínaje kalendářním měsícem, ve kterém se dítě narodilo, a v případě, že jedno z vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem ve smyslu § 35c odst. 6 ZDP (např. ukončení studia).

Příklad č. 3

Podnikatel uplatňuje v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 daňové zvýhodnění na dvě děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Na zletilého studujícího syna bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě jen za kalendářní měsíce leden až srpen, neboť syn ukončí v tomto roce studium na střední škole a ve studiu dále nepokračuje, na nezletilou dceru bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě po celý kalendářní rok.

Na zletilého syna bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě za měsíce leden až srpen, na nezletilou dceru bude náležet daňové zvýhodnění za měsíce leden až srpen ve výši stanovené na druhé dítě a za měsíce září až prosinec ve výši stanovené na jedno dítě.

Na zletilého syna činí daňové zvýhodnění celkem 8 x 1 267 Kč = 10 136 Kč.

Na nezletilou dceru činí daňové zvýhodnění celkem 8 x 1 860 Kč + 4 x 1 267 Kč = 19 948 Kč.

Daňové zvýhodnění u poplatníka na obě děti činí v úhrnu za celý rok 30 084 Kč.

Příklad č. 4

Student třetího ročníku gymnázia, který dosáhl v březnu 2022 věku 18 let, nastoupil o letních prázdninách 2022 na brigádu, přičemž uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč. Od září pokračuje ve 4. ročníku gymnázia, žije se svými rodiči ve společně hospodařící domácnosti.

V návaznosti na znění § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSSP"), se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole považuje doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu. Rodič má nárok na daňové zvýhodnění na zletilé dítě i po dobu letních prázdnin, pokud dítě bude pokračovat ve studiu 4. ročníku gymnázia, a to bez ohledu na výši výdělku dítěte.

Příklad č. 5

Student gymnázia ukončil složenou maturitou koncem května střední školu a od 1. 6. 2022 je zaměstnán. Žije i nadále ve společně hospodařící domácnosti se svými rodiči.

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě může rodič uplatnit ještě za měsíc červen, protože do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána, je dotyčný v postavení studenta. Přiznaná mzda za červen nemá na přiznání daňového zvýhodnění žádný vliv. V návaznosti na znění § 13 odst. 3 písm. a) ZSSP dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nelze považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole, jestliže dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ZSSP.

Příklad č. 6

Student ukončil studium na střední škole složením maturity v červnu 2022 a od 1. 7. do 31. 8. pracoval u zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, přičemž měsíční odměna z dohody přesáhla v obou měsících částku 10 000 Kč. Dnem 1. 9. 2022 byl student zapsán k řádnému studiu na vysoké škole. Žije i nadále se svými rodiči ve společně hospodařící domácnosti. Daňové zvýhodnění uplatňuje jeho otec, který má příjmy ze závislé činnosti a učinil u svého zaměstnavatele prohlášení k dani.

Budeme postupovat podle znění § 13 odst. 2, odst. 3 a § 14 odst. 2 písm. a) ZSSP. Vzhledem k tomu, že po ukončení střední školy pokračuje zletilé dítě ve studiu na vysoké škole, bude mít otec nárok v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů a daňového zvýhodnění u svého zaměstnavatele na celoroční daňové zvýhodnění na vyživované dítě, neboť po ukončení studia na střední škole zletilé dítě pokračuje dále studiem na vysoké škole. Výše příjmů z výdělečné činnosti dítěte za období července a srpna nerozhoduje. Ovšem v průběhu roku 2022 bude v rámci stanovení zálohy na daň uplatněna zaměstnavatelem měsíční výše daňového zvýhodnění na zletilé dítě (studenta) od ledna do června a pak od září do prosince.

UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ U DRUHA A DRUŽKY

U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky). Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich "vlastní společné děti", které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u jednoho z nich.

Příklad č. 7

Druh s družkou žijí ve společně hospodařící domácnosti, přičemž s nimi žije jedno dítě družky z předchozího manželství a oba dva mají společné dvě děti ze stávajícího vztahu.

Vzhledem k tomu, že obě fyzické osoby neuzavřely manželství, může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě družky z předchozího vztahu jen družka, protože se jedná o její vlastní dítě. Daňové zvýhodnění na dvě společné děti uplatní druh nebo družka na základě jejich rozhodnutí. Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich "vlastní společné děti", které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na dítě, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (družky), neboť je vlastním dítětem (z dřívějšího vztahu) pouze u jednoho z nich (v našem případě u družky). Z toho vyplývá, že společné děti ze stávajícího vztahu budou považovány pro účely daňového zvýhodnění za první a druhé dítě a dítě družky z jejího předchozího vztahu za třetí dítě. Přitom se druh a družka musí rozhodnout (spolu dohodnout), jak společné děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělí mezi sebe.

Pokud se například dohodnou, že obě společné děti ze stávajícího vztahu si pro účely daňového zvýhodnění uplatní druh, bude výpočet daňového zvýhodnění za rok 2022 následovný:

Daňové zvýhodnění na dvě děti u druha činí 15 204 Kč + 22 320 Kč = 37 524 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě u družky činí 27 840 Kč.

Druh a družka se mohou dohodnout i jinak z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění na společné děti ze stávajícího vztahu, ale vždy bude dítě družky z předchozího vztahu počítáno pro účely daňového zvýhodnění u družky jako v pořadí třetí dítě.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ SVĚŘENÉ DO STŘÍDAVÉ PÉČE RODIČŮ

V případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.
Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou apod.

U dítěte, které je svěřeno soudem do střídavé výchovy obou rodičů, nelze ale vyloučit ani dohodu rodičů, že toto dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z nich, tzn. bez

Nahrávám...
Nahrávám...