Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cizinec mimo EU

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6
Cizinec mimo EU

Ing. Růžena Klímová

 

Činnost   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK  
Kdo je považován za cizince   Před vznikem pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 85, § 102 ZZ    
Zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, případně povolení k pobytu za účelem zaměstnání v situaci, kdy se jedná o vyslání (je uzavřena smlouva se zahraničním zaměstnavatelem) nebo vízum za účelem sezónního zaměstnávání cizince   Před vstupem cizince do zaměstnání   Ministerstvo vnitra, případně příslušný zastupitelský úřad (zaměstnanecká nebo modrá karta), krajská pobočka Úřadu práce, která vydává povolení k zaměstnání   Zákon č. 326/1999 Sb., § 88 a násl. ZZ    
Zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru   Před vznikem PP   Poskytovatel pracovního lékařství (u činností v první kategorii dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. též registrující lékař)   § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.    
Shromáždění osobních údajů a souhlas s předáním osobních údajů uchazeče o zaměstnání   Před vznikem PP   Doklady se založí do osobního spisu zaměstnance   GDPR, § 31 ZP    
Uzavřít pracovní smlouvu   Nejpozději v den vzniku PP   1 výtisk zaměstnanec + kopie se zakládá do osobního spisu   § 33 odst. 1 a 2, § 34 ZP    
Oznámit nástup cizince do zaměstnání   Nejpozději v den nástupu do zaměstnání   Příslušná krajská pobočka úřadu práce   § 87 ZZ    
Provést písemný záznam - instruktáž o BOZP   Před zahájením práce   Zaměstnavatel   § 37 odst. 5 a § 101 - 103 ZP    
Stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů a provést písemný záznam o instruktáži týkající se zpracování jeho osobních údajů   V den vzniku pracovněprávního vztahu   Zaměstnavatel   Článek 12 GDPR    
Získat souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance (je-li potřeba)   V den vzniku pracovněprávního vztahu   Zaměstnavatel   GDPR    
Založit osobní spis   V den vzniku PP   Zůstává u zaměstnavatele   § 312 ZP    
Založit mzdový list   V den vzniku PP, nejpozději však do první mzdové závěrky   Zůstává u zaměstnavatele   § 38j ZDP, § 35a odst. 4 ZOPSZ    
Oznámit, že cizinec do zaměstnání nenastoupil   Do 10 dnů, kdy měl cizinec s povolením k pobytu nastoupit do zaměstnání, respektive do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce   § 88 ZZ    
Oznámit, že cizinec předčasně skončil zaměstnání   Do 10 dnů, kdy předčasně skončil povolené zaměstnání   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce   § 88 a 89 ZZ    
Vést evidenci o zaměstnancích, občanech EU a cizincích   V průběhu trvání pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 102 ZZ    
Oznámit nástup do zaměstnání (přihlásit cizince k nemocenskému pojištění) u OSSZ   Do 8 dnů po vstupu zaměstnance do zaměstnání   Příslušná správa sociálního zabezpečení, kopie přihlášky zůstává u zaměstnavatele   § 6 a 94 ZNP    
Splnit ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně, kterou si cizinec zvolil   Do 8 dnů po vstupu do zaměstnání   Příslušná zdravotní pojišťovna, kopie oznámení zůstává u zaměstnavatele   § 10 ZVZP, § 25 odst. 1 ZPZP    
Vést evidenci o skutečnostech podle § 37 odst. 2 písm. c) ZOPSZ   Měsíčně nebo po ukončení roku   1x zaměstnavatel (evidence se neodesílá, ani nepředává zaměstnanci)   § 37 odst. 2 písm. c) ZOPSZ    
Při bezhotovostní výplatě mzdy uzavřít dohodu o převodu mzdy na jeden účet určený zaměstnancem   Nejpozději v den vzniku PP   Zůstává u zaměstnavatele   § 143 ZP    
Učinit Prohlášení poplatníka daně z příjmů (zpravidla se jedná o daňového nerezidenta)   Zaměstnanec činí Prohlášení nejpozději do 30 dnů po vstupu do zaměstnání   Zůstává u zaměstnavatele   § 35ba, 35c, 38h ZDP    
Výplatní den, výplata mzdy a výplatní lístek   V den výplatního termínu   1 výtisk zaměstnanec + kopie ve mzdové účtárně   § 141 - 144 ZP, § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb.