dnes je 22.4.2019
Input:

Další položky odčitatelné od základu daně (§ 20)

11.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2.16
Další položky odčitatelné od základu daně (§ 20)

Ing. Miloš Hovorka

Odpočet poskytnutých darů od základu daně

Dary § 20 odst. 8

  1. Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, na tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu (zákonem č. 306/2008 Sb. se s účinností od 1. ledna 2010 v tomto textu zrušují slova „částečného“ nebo „plného“) nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) (poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, zde jde o nezletilé děti závislé na péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), na zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise (§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč.

Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky (zákonem č. 2/2009 Sb. se zde na konci textu této věty poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, doplňují slova „nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.“). U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zákona o účetnictví u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Příklad

Akciová společnost vykazuje za zdaňovací období 2007 základ daně 3.000.000 Kč.

Od tohoto základu daně odečte daňovou ztrátu roku 2006 ve výši 1.000.000 Kč. Základ daně snížený podle § 34 tak činí 2.000.000 Kč.

Společnost věnovala v roce 2007 jedné politické straně na její činnost 20.000 Kč a tenisovému klubu se sídlem na našem území na nákup antuky 50.000 Kč. Oba dary splňují podmínky pro možnost odpočtu od základu daně podle § 20 ZDP a v úhrnu jsou do limitu 100.000 Kč (5 % z 2.000.000 Kč).

Základ daně za rok 2007 tak bude po snížení podle § 34 a odpočtu darů činit 1.930.000 Kč.

Výhled od roku 2011

S účinností od 1. ledna 2011 se navrhuje ve výše uvedeném § 20 odst. 8 slova „důchodu, a“ nahradit slovy „důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu“

Důvodem je, že podle úpravy v ZDP do konce r. 2009 je možné uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně dar poskytnutý fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu. Vzhledem k tomu, že pobírání invalidního důchodu nebylo dosud omezeno maximální věkovou hranicí, bylo možné poskytnout dar na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, i osobám vyššího věku, které pobírají invalidní důchod. Stávající úpravou by od 1. 1. 2010 byly osoby, které dosáhly věku 65 let znevýhodněny, neboť již nebudou pobírat důchod invalidní, ale starobní a nebude tak naplněna podmínka stanovená zákonem pro možnost uplatnění nezdanitelné částky ve výši daru poskytnutého těmto osobám. Toto znevýhodnění se navrhuje novelou odstranit a bude možné ho využít již pro zdaňovací období započaté v roce 2010.

Dále se navrhuje ve výše uvedené předposlední větě odstavce vložit za slovo „darů“ slova „středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování,“. Druhá změna znamená, že výše uvedený limit darů o dalších 5 % se navrhuje rozšířit i na tyto případy. Tuto možnost vyššího snížení základu daně bude možno podle přechodných ustanovení novely využít již za zdaňovací období započaté v roce 2010.

Odpočet darů u společníka veřejné obchodní společnosti

§ 20 odst. 9

  1. 2) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst od základu daně, i část hodnoty darů poskytnutých veřejnou obchodní společností na účely výše vymezené, stanovená ve stejném poměru, jako se rozděluje základ daně nebo ztráta podle § 20 odst. 5.
Příklad

Veřejná obchodní společnost ve zdaňovacím období 2005 darovala nemocnici 100.000 Kč na zakoupení lékařské techniky.

Podle společenské smlouvy platí, že společník – s. r. o. A má mít ze zisku 40 % a společník – s. r. o. B 60 %. Ve stejném poměru se rozděluje základ daně a také hodnota poskytnutého daru.

Od svého základu daně sníženého podle § 34 mohou společníci odečíst následující hodnoty daru poskytnutého veřejnou obchodní společností:

s. r. o. A .......... 40.000 Kč,

s. r. o. B .......... 60.000 Kč.

Odpočet darů u komanditní společnosti

§ 20 odst. 10

  1. 3) Hodnota darů poskytnutých komanditní společností na výše uvedené účely se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se snižuje základ daně podle § 20 odst. 4. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst podle odstavce 8, i část hodnoty darů poskytnutých komanditní společností na výše uvedené účely, připadající komplementářům v poměru, v jakém se rozděluje na jednotlivé komplementáře základ daně nebo