Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z motorových vozidiel

20.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.1 Daň z motorových vozidiel

Ing. Antónia Parajková; Ing. Ján Mintál

Predmet dane

Daň z motorových vozidiel je predmetom úpravy zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel”).

Predmetom dane z motorových vozidiel sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, M - vozidlá určené na prepravu osôb, N - vozidlá určené na dopravu nákladov a O - prípojné vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 6 ods. 2 ZDP.

Z vyššie uvedeného výpočtu je tiež zrejmé, že daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú dopravné prostriedky kategórie: T, C - kolesové a pásové traktory, R – prípojné vozidlo za traktor, S - ťahaný vymeniteľný stroj za T, C, P - pracovný stroj, LS - snežné skútre a V - ostatné vozidlá.

Daňové hľadisko

Výdavok za daň je daňovo uznaným výdavkom, ak sa vozidlo používa v súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov.

Negatívne je vymedzený predmet dane z motorových vozidiel v tom zmysle, že predmetom tejto dane nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo ako ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo. Dôležitou skutočnosťou je, že v druhom prípade pre účely negatívneho vymedzenia predmetu dane musia byť splnené súčasne všetky tri podmienky, t.j.

  • vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,

  • vozidlo nie je určené na prepravu,

  • v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo (pozor: nie špeciálne nákladné vozidlo!).

Daňovník

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II,

b) má v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d) používa vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Základ dane

Základom dane z motorových vozidiel je:

  • pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW,

  • pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1

  • pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4,

Sadzba dane

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a platia pre celé územie SR.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vo všeobecnosti  je vznik daňovej povinnosti viazaný na prvý deň mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N resp. O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie, okrem zákonom o dani z motorových vozidiel ustanovených výnimiek.

Inak sa posudzuje vznik daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. Pre takéhoto daňovníka, je dňom vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel prvý deň mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Druhou výnimkou je vznik daňovej povinnosti v prípade, keď dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (v praxi vzniká táto situácia najčastejšie pri predaji vozidla). V takomto prípade novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

c) zániku daňovníka bez likvidácie,

d) zmene držiteľa vozidla,

e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie

Daň z motorových vozidiel priznáva daňovník podaním daňového priznania. Daňové priznanie sa podáva po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) do 31. januára nasledujúceho roka (okrem zákonom o dani z motorových vozidiel ustanovených výnimiek).

Platenie dane

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel predstavuje preddavok na daň platbu, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia. Podľa výšky tzv. „predpokladanej dane” sa platia preddavky štvrťročne, mesačne alebo sa neplatia vôbec. Potrebné je teda uviesť, čo sa skrýva pod pojmom „predpokladaná daň” a ako je možné dospieť k zisteniu jej výšky. Predpokladaná daň predstavuje súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Preddavok na daň platí daňovník