Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z nehnuteľností

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.4 Daň z nehnuteľností

Kolektív autorov

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • - daň z pozemkov,

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, rybníky s chovom rýb, stavebné pozemky).

Základom dane z pozemkov je vo všeobecnosti hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 podľa prílohy k zákonu alebo podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % a túto sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením výšiť alebo znížiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovými subjektami dane z pozemkov sú predovšetkým vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu alebo obce alebo územného celku, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu , nájomca.

  • - daň zo stavieb,

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR, a to stavby na bývanie, drobné stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, energetické stavby a pod.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 a túto sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením výšiť