Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z pridanej hodnoty

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Daň z pridanej hodnoty

Ing. Júlia Kasalová, Csc.; Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc.; Ing. Ján Mintál

Daň z pridanej hodnoty je nepriamou daňou, ktorej podlieha konečná spotreba. Daňovník, ako konečný spotrebiteľ, ju hradí pri kúpe tovaru alebo služby. Od daňovníkov ju vyberá a správcovi dane odvádza platiteľ dane, t.j. registrovaný platiteľ DPH alebo osoba, ktorá je registrovaná pre DPH a vo vymedzených prípadoch zdaniteľná osoba aj v prípade, ak nie je registrovaná pre daň.

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) je legislatívne upravená v zákone číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Všeobecne pre účtovanie DPH platí zásada, že táto daň ako nepriama daň nemôže ovplyvniť výsledok hospodárenia a ani majetok podnikateľa. Táto zásada sa však týka len platiteľov DPH. V jednoduchom účtovníctve, ktoré je podriadené zákonu o dani z príjmov, sa tiež uplatňuje tento princíp. To znamená, že DPH nemôže ovplyvniť ani príjmy, ani výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov, ktoré sa účtujú v účtovnej knihe peňažný denník.

Uvedené zásady neplatia pre neplatiteľov DPH. Neplatiteľom DPH nevzniká povinnosť zdaniť touto daňou dodávky tovaru a služieb pri ich predaji, preto nemajú nárok ani na jej odpočítanie pri ich obstaraní od platiteľa DPH. U neplatiteľov je DPH súčasťou obstarávacej ceny nakupovaného majetku (t. j. dlhodobého majetku a zásob) a ceny nakupovaných služieb (a následne výdavkov ovplyvňujúcich základ dane z príjmov, účtovaných v peňažnom denníku pri ich úhrade).

Zo všeobecnej zásady účtovania DPH však existuje aj niekoľko výnimiek, ktoré sa týkajú platiteľov DPH. Tieto výnimky vyplývajú zo zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov - ďalej len ZDP).

Podľa § 19 ods. 3 písm. k) ZDP vstupuje do výdavkov, resp. do obstarávacej ceny majetku u platiteľa dane:

  • DPH, ktorú je platiteľ dane povinný odviesť pri zrušení registrácie (okrem dane, o ktorú upraví vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku),

  • DPH, ak na jej odpočítanie platiteľ dane nemá nárok alebo pomerná časť DPH, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa zákona o DPH, okrem dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok a je súčasťou vstupnej ceny podľa § 25 ods. 5 písm. c) ZDP,

  • DPH, ak na jej vrátenie v inom členskom štáte Európskej únie má platiteľ dane nárok, v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie,

  • DPH, ak na jej vrátenie nemá