Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň za jadrové zariadenia - miestne dane

23.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.5 Daň za jadrové zariadenia - miestne dane

Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy, ako sú uvedené v časti 1. Daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmet dane

Predmetom dane je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia. Poplatok za jadrové zariadenie sa platí aj v prípade, ak k štiepnej reakcii v jadrovom zariadení a k súčasnej výrobe elektrickej energie dochádza len počas časti kalendárneho roku. Vzhľadom na to, že na území SR sú iba dve jadrové zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v predmete dane, ide o miestnu daň s obmedzenou miestnou pôsobnosťou.

Daňovník

Daňovníkom je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, t. j. osoba, ktorej vydal úrad jadrového dozoru povolenie na prevádzku jadrového zariadenia (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, tzv. atómový zákon).

Základ dane a sadzba dane

Základom dane je výmera zastavaného územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Obec určuje v nariadení konkrétnu výšku sadzieb dane pre jednotlivé pásma a lokality v eurách za m2 katastrálneho územia obce. Sadzba dane je rozdelená do troch pásiem podľa vzdialenosti od zdroja ohrozenia a je určená osobitne pre jadrové zariadenie nachádzajúce sa v Jaslovských Bohuniciach a osobitne pre jadrové zariadenie v Mochovciach, a to v pásme:

a) do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0039 € za m2

b) nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru 0,0013 € za m2

c) nad 2/3 polomeru 0,0006 € za m2.

Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia