Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň za nevýherné hracie prístroje - miestne dane

20.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.3 Daň za nevýherné hracie prístroje - miestne dane

Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti 1. Daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmet dane

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu (napríklad vložením mince, bankovky, žetónu, za ktoré hráč zaplatí vopred prevádzkovateľovi zariadenia), pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú napríklad elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základ dane a sadzba dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov ku dňu vzniku daňovej povinnosti, resp. k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok, obec je oprávnená určiť rôzne sadzby dane podľa kritérií, ktoré si určí.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začal nevýherný hrací prístroj prevádzkovať a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému nevýhernému hraciemu prístroju, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Mesto vyberá daň za nevýherné hracie prístroje na základe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle príslušného všeobecne – záväzného nariadenia platného pre rok 2017 vo výške 332 € ročne za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a vo výške 100 € ročne za prístroje. Spoločnosť prevádzkujúca počítačové hry obstarala v júni 2017 elektronický prístroj na počítačové hry. Spoločnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po