Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová kontrola

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2 Daňová kontrola

Kolektív autorov

Daňovou kontrolou správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec pre účely správy miestnych daní a miestneho poplatku za odpady) zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane (napr. daň z príjmov, DPH, spotrebné dane a miestne dane a miestny poplatok) alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov, napr. zákona o účtovníctve. Daňová kontrola sa má vykonávať v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu, čo znamená aj to, že správca dane by nemal pri jej výkone zbytočne zaťažovať daňový subjekt, no zároveň ju musí vykonať v takom rozsahu, aby čo najpresnejšie a najobjektívnejšie zistil potrebné skutočnosti pre splnenie jej účelu. Podľa daňového poriadku už nemusí kontrolu vykonávať len miestne príslušný správca dane, ale ktorýkoľvek vecne príslušný správca dane. Toto neplatí pre správcov dane, ktorými sú obce. Obec môže vykonávať daňovú kontrolu, len v prípade ak je vecne aj miestne príslušná pre správu kontrolovanej dane a pre kontrolovaný daňový subjekt. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia a u zahraničných osôb možno lehotu na vykonanie daňovej kontroly predĺžiť najviac o 12 kalendárnych mesiacov. Daňovú kontrolu môže správca dane prerušiť. Lehoty podľa zákona neplynú.

Daňová kontrola začína dňom