dnes je 23.1.2019
Input:

Daňové přiznání (ZDN)

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Daňové přiznání (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Místní příslušnost   Ke správě daní je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází (§ 13 odst. 2 DŘ).   Od zdaňovacího období roku 2013 nastala u daně z nemovitostí změna místní příslušnosti z důvodu sloučení původních finančních úřadů pod nové „krajské finanční úřady” – nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Místní příslušnost přešla na nově zřízené „krajské finanční úřady” a vlastní správu daně z nemovitých věcí vykonávají jejich územní pracoviště podle nových hledisek – primárním hlediskem je bydliště či sídlo poplatníka.  

Komentář:

Pravidla pro umístění spisu byla zveřejněna pokynem GFŘ č. D-23 vydaným pod č. j. 47958/15/7700-10124-011654 účinným ode dne 21. 5. 2016. V pokynu č. GFŘ-D-26 vydaným pod č. j. 24744/16/7700-10124-011654 jsou upraveny podmínky pro změnu umístění spisu na jiné územní pracoviště v rámci finančního úřadu.

Přiznání k dani z nemovité věci podává (§ 13a ZDN)   Datum   Druh přiznání  
Poplatník poprvé podávající přiznání   Do 31. ledna   Řádné  
Při změně okolností rozhodných pro vyměření daně a při změně v osobě poplatníka   Do 31. ledna   Řádné nebo dílčí  
Byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, a o jeho povolení bylo rozhodnuto až v roce následujícím   Do konce třetího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl do katastru nemovitostí zapsán vklad vlastnického práva   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Nepřešlo-li do 31. prosince zdaňovacího období vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě a podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci byly splněny až v následujícím roce nebo bylo až v následujícím roce vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci   Do konce třetího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem, nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Po pravomocném ukončení dědické řízení, pokud k němu došlo až v následujícím roce po úmrtí zůstavitele. Platí v případě úmrtí do 31. 12. 2013   Do konce třetího měsíce po měsíci, v němž nabylo rozhodnutí příslušného orgánu právní moci   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Osoba spravující pozůstalost, zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž splnil povinnost ho podat (tj. pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně). Platí v případě úmrtí po 31. 12. 2013   Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje se o 2 měsíce   Řádné nebo dílčí  
Osoba spravující pozůstalost, bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž osoba spravující pozůstalost splnila povinnost ho podat (tj. pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně). Platí v případě úmrtí po 31. 12. 2013   Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje o 2 měsíce   Řádné nebo dílčí  
Zjistí-li poplatník, že vyměřená daň měla být vyšší než poslední známá daň   Do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být vyšší   Dodatečné  

Komentář:

Daň lze přiznat podáním řádného daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání, ve kterém se uvádějí jen nastalé změny proti předchozímu zdaňovacímu období a výpočet celkové daně.

Pokud nebylo podáno daňové přiznání, správce daně poplatníka k jeho podání vyzve a stanoví k jeho podání náhradní lhůtu. Když poplatník výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, správce daně mu vyměří daň z moci úřední.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě finanční úřad daň vyměří ve výši poslední známé daně.

Lze-li důvodně předpokládat, že daň bude doměřena, může správce daně poplatníka vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání a stanoví k tomu náhradní lhůtu. Pokud poplatník ve stanovené lhůtě výzvě nevyhoví, může správce daně doměřit daň z moci úřední.

Pro daňové účely § 239a DŘ zavádí právní fikci „prodloužení života” zůstavitele až do skončení řízení o pozůstalosti, tedy do okamžiku, kdy se zůstavitelových práv a povinností fakticky ujme potvrzený dědic. Po tuto dobu podle § 239b odst. 1 DŘ osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost vlastním jménem na účet pozůstalosti. Podle čl. VI bodu 3 přechodných ustanovení zákonného opatření č. 344/2013 Sb. zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření č. 344/2013 Sb., postupuje se podle ustanovení § 13a odst. 11 ZDN§ 15 odst. 6 ZDN, ve znění do 31. 12. 2013.

Pokud není podáno daňové přiznání, dílčí přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tato povinnost vznikla, nebo je podáno po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu (§ 250 odst. 1 DŘ).  

Pokuta se počítá ze stanovené daně ve výši 0,05 % za každý následující den prodlení, může činit nejvýše 5 % ze stanovené daně a nesmí být vyšší než 300 000 Kč. Od roku 2013 správce daně rozlišuje, zda bylo přiznání podáno pozdě nebo nebylo podáno vůbec. Při opožděném podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání se pokuta neplatí, pokud je její vypočtená výše menší než 200 Kč. Nebylo-li podáno daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání vůbec, pak výše pokuty činí vždy nejméně 500 Kč.

Od roku 2014 výše pokuty za opožděné daňové přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání.

Od 5. 2. 2015 podle § 15a ZDN má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Právní účinky zápisu právních vztahů do katastru nemovitostí jsou stanoveny v NOZ a tam, kde má zápisem do katastru právo vznikat (konstitutivní vklad), je jedním z právních účinků vznik práva. Právní účinky zápisu

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz