Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové přiznání (ZDN)

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Daňové přiznání (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Místní příslušnost   Ke správě daní je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází (§ 13 odst. 2 DŘ).   Od zdaňovacího období roku 2013 nastala u daně z nemovitostí změna místní příslušnosti z důvodu sloučení původních finančních úřadů pod nové „krajské finanční úřady” – nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Místní příslušnost přešla na nově zřízené „krajské finanční úřady” a vlastní správu daně z nemovitých věcí vykonávají jejich územní pracoviště podle nových hledisek – primárním hlediskem je bydliště či sídlo poplatníka.  

Komentář:

Pravidla pro umístění spisu byla zveřejněna pokynem GFŘ č. D-23 vydaným pod č. j. 47958/15/7700-10124-011654 účinným ode dne 21. 5. 2016. V pokynu č. GFŘ-D-26 vydaným pod č. j. 24744/16/7700-10124-011654 jsou upraveny podmínky pro změnu umístění spisu na jiné územní pracoviště v rámci finančního úřadu.

Přiznání k dani z nemovité věci podává (§ 13a ZDN)   Datum   Druh přiznání  
Poplatník poprvé podávající přiznání   Do 31. ledna   Řádné  
Při změně okolností rozhodných pro vyměření daně a při změně v osobě poplatníka   Do 31. ledna   Řádné nebo dílčí  
Byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, a o jeho povolení bylo rozhodnuto až v roce následujícím   Do konce třetího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl do katastru nemovitostí zapsán vklad vlastnického práva   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Nepřešlo-li do 31. prosince zdaňovacího období vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě a podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci byly splněny až v následujícím roce nebo bylo až v následujícím roce vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci   Do konce třetího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem, nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Po pravomocném ukončení dědické řízení, pokud k němu došlo až v následujícím roce po úmrtí zůstavitele. Platí v případě úmrtí do 31. 12. 2013   Do konce třetího měsíce po měsíci, v němž nabylo rozhodnutí příslušného orgánu právní moci   Podle okolností řádné, dílčí nebo dodatečné  
Osoba spravující pozůstalost, zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž splnil povinnost ho podat (tj. pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně). Platí v případě úmrtí po 31. 12. 2013   Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje se o 2 měsíce   Řádné nebo dílčí  
Osoba spravující pozůstalost, bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž osoba spravující pozůstalost splnila povinnost ho podat (tj. pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně). Platí v případě úmrtí po 31. 12. 2013   Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje o 2 měsíce   Řádné nebo dílčí  
Zjistí-li poplatník, že vyměřená daň měla být vyšší než poslední známá daň   Do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být vyšší   Dodatečné  

Komentář:

Daň lze přiznat podáním řádného daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání, ve kterém se uvádějí jen nastalé změny proti předchozímu zdaňovacímu období a výpočet celkové daně.

Pokud nebylo podáno daňové přiznání, správce daně poplatníka k jeho podání vyzve a stanoví k jeho podání náhradní lhůtu. Když poplatník výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, správce daně mu vyměří daň z moci úřední.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě finanční úřad daň vyměří ve výši poslední známé daně.

Lze-li důvodně předpokládat, že daň bude doměřena, může správce daně poplatníka vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání a stanoví k tomu náhradní lhůtu. Pokud poplatník ve stanovené lhůtě výzvě nevyhoví, může správce daně doměřit daň z moci úřední.

Pro daňové účely § 239a DŘ zavádí právní fikci „prodloužení života” zůstavitele až do skončení řízení o pozůstalosti, tedy do okamžiku, kdy se zůstavitelových práv a povinností fakticky ujme potvrzený dědic. Po tuto dobu podle § 239b odst. 1 DŘ osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost vlastním jménem na účet pozůstalosti. Podle čl. VI bodu 3 přechodných ustanovení zákonného opatření č. 344/2013 Sb. zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření č. 344/2013 Sb., postupuje se podle ustanovení § 13a odst. 11 ZDN§ 15 odst. 6 ZDN, ve znění do 31. 12. 2013.

Pokud není podáno daňové přiznání, dílčí přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tato povinnost vznikla, nebo je podáno po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu (§ 250 odst. 1 DŘ).  

Pokuta se počítá ze stanovené daně ve výši 0,05 % za každý následující den prodlení, může činit nejvýše 5 % ze stanovené daně a nesmí být vyšší než 300 000 Kč. Od roku 2013 správce daně rozlišuje, zda bylo přiznání podáno pozdě nebo nebylo podáno vůbec. Při opožděném podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání se pokuta neplatí, pokud je její vypočtená výše menší než 200 Kč. Nebylo-li podáno daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání vůbec, pak výše pokuty činí vždy nejméně 500 Kč.

Od roku 2014 výše pokuty za opožděné daňové přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání.

Od 5. 2. 2015 podle § 15a ZDN má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Právní účinky zápisu právních vztahů do katastru nemovitostí jsou stanoveny v NOZ a tam, kde má zápisem do katastru právo vznikat (konstitutivní vklad), je jedním z právních účinků vznik práva. Právní účinky zápisu