Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové výdavky

8.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3 Daňové výdavky

Ing. Antónia Parajková; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Ján Mintál

Zistenie základu dane a výšky daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie účtovnej jednotky, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je dôležitou činnosťou, ktorá vyžaduje znalosti z oblasti účtovníctva a daňových zákonov.

Zákon o dani z príjmov (ZDP) stanovuje postup pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty v ustanoveniach § 17 ZDP. Pre správne vyčíslenie základu dane a daňovej povinnosti však musí daňovník poznať aj ostatné ustanovenia zákona, v ktorých sú definované hlavné pojmy, postupy a iné povinnosti daňovníka, napríklad platenie preddavkov na daň, podávanie rôznych hlásení a oznámení, vyberanie zrážkovej dane a pod.

Medzi najčastejší pojem, ktorý sa vyskytuje v praxi, ktorému by mal venovať pozornosť každý daňovník je „daňový výdavok”, definovaný v rámci ustanovenia § 2 písm. i) ZDP.

Podmienky pre uznanie výdavku za daňový výdavok (náklad)

Daňový výdavok

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad), ktorý bol:

  • vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, výdavok musí súvisieť s podnikaním daňovníka,

  • daňovníkom riadne preukázaný; každý výdavok musí byť fyzicky doložený dokladom,

  • zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka; každý výdavok (náklad) musí byť zaúčtovaný v súlade s príslušnými účtovnými predpismi, vecne a časovo rozlíšený tak, aby bol zahrnutý do základu dane v zdaňovacom období, s ktorým vecne a časovo súvisí.

Už s účinnosťou od 1.1.2015 bolo ustanovenie § 2 písm. i) ZDP novelizované v tom zmysle, že pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak ZDP neustanovuje inak.

Obmedzenia a limity

Okrem toho aj v prípade, ak je náklad zaúčtovaný, ZDP obsahuje rôzne obmedzujúce podmienky a