Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3 Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

Ing. Jozef Pohlod

V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.

U zamestnanca všeobecne platí, že predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti je každé plnenie, ktoré je poskytnuté zo strany zamestnávateľa, a to bez ohľadu na právny dôvod, pravidelnosť alebo formu, pokiaľ súvisí s výkonom závislej činnosti, čo vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 2 ZDP. Takýto príjem, pokiaľ nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 ZDP, resp. § 9 ZDP a pokiaľ nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 ZDP, je povinný zamestnávateľ zdaniť podľa § 35 ZDP.

Predmetom zdanenia sú napríklad tieto obvykle poskytnuté formy benefitov pre zamestnanca bez ohľadu na to z akých zdrojov je poskytnutý:

 • doprava zamestnancov v prípade nesplnenia podmienok stanovených v ustanovení § 5 ods.7 písm. m) ZDP

 • poistenie zamestnancov nad rámec predpisov

 • príspevky na kultúrne a športové podujatia

 • príspevky na rekreácie

 • príspevky na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

 • príspevok na bývanie

 • príspevok pri rôznych jubileách

 • nenávratná sociálna výpomoc

 • rekondičné pobyty nad rámec zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení doplnkov

 • rôzne poskytované zľavy pri výrobkoch a službách

Spoločnosť vyrába televízne prijímače. Pre svojich zamestnancov zriadila samostatnú predajňu týchto výrobkov, kde sa televízne prijímače pre zamestnanca predávajú so zľavou 50 %. Iný záujemca takúto zľavu v prípade zakúpenia televízneho prijímača takúto zľavu nedostane. Spoločnosť sleduje, že každý zamestnanec si môže so zľavou zakúpiť maximálne 2 prijímače počas doby 5 rokov. Ako sa postupuje pri posudzovaní prípadu takáto zľava zo strany zamestnanca?

V uvedenom prípade zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom výrobky za cenu nižšiu oproti cene, za ktorú ich poskytuje ostatným odberateľom. Zo strany zamestnanca je rozdiel medzi nižšou cenou a obvyklou cenou televízneho prijímača - nepeňažným príjmom. Tento rozdiel je predmetom dane a zamestnancovi sa musí v prípade predaja výrobku v príslušnom mesiaci tento dar – nepeňažný príjem zdaniť s ostatnou mzdou.

Zamestnávateľ poskytuje zdarma dopravu zamestnancov autobusom z miesta bydliska na pracovisko, pričom v uvedenom smere je vykonávaná aj verejná doprava. Ako sa táto skutočnosť posudzuje z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca?

V roku 2018 zákon o dani z príjmov v ustanoveniach § 5 ods.7 písm. m) ZDP a § 19 ods.2 písm. s) ZDP upravuje podmienky súvisiace s prepravou zamestnancov do zamestnania.

Z pohľadu zamestnávateľa sa spresňuje znenie § 19 ods.2 písm. s) ZDP zákona, podľa ktorého sú daňovými výdavkami výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov v tom prípade, ak preprava verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je vykonávaná. Keďže v uvedenom prípade zamestnávateľ vykonáva prepravu zamestnancov aj v prípade, keď v tomto smere funguje aj verejný dopravca, výdavky spojené s použitím autobusu nie je možno uznať za daňový výdavok. Za daňový výdavok by bolo možno uznať súvisiace výdavky len v tom prípade, pokiaľ by v uvedenom smere nebola preprava vykonávaná verejným dopravcom alebo by táto doprava nebola v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa.

Z pohľadu zamestnancov sa posudzuje tiež prípad, či v uvedenom smere vykonáva prepravu verejný dopravca alebo takáto možnosť nie je v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa. V prípade, že :

 • - je vykonávaná doprava zamestnávateľom aj za podmienok, že dopravu vykonáva v uvedenom rozsahu aj verejný dopravca, potom v takomto prípade na strane zamestnanca sa takéto poskytnuté nepeňažné plnenie zdaňuje ako súčasť jeho príjmov podľa § 35 ZDP. Výška nepeňažného príjmu sa určí podľa § 2 písm. c) ZDP, tj. preprava sa ocení cenou bežne použitou v mieste a čase trasy prepravy – cena cestovného lístka.
 • - v prípade, že v uvedenom smere nie je vykonávaná preprava verejným dopravcom alebo nie v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa, potom zo strany zamestnancov je príjem oslobodený od dane, pokiaľ:
  • aspoň vo výške 60 % participujú zamestnanci na výdavkoch spojených s touto prepravou, potom je to oslobodené od dane. Pokiaľ zamestnanci na výdavkoch budú participovať tak, že nedosiahne výšku 60 %, potom sa u zamestnanca zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 60 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

  • v prípade podnikov, kde je prevažujúca činnosť vykonávaná vo viaczmennej prevádzke a takúto formu prepravy využíva viac ako 30% zamestnancov, a ak úhrada od zamestnancov nedosiahne aspoň 30 % výšky výdavkov na dopravu, potom sa zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 300 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

Príjmy zo sociálneho fondu

V súčasnosti platí, že nepeňažné ako aj peňažné príjmy zo sociálneho fondu sú u každého zamestnanca predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ZDP, resp. § 9 ZDP alebo nie sú predmetom dane podľa § 3 ZDP.

Zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na školský výlet. Predmetný školský výlet organizovala škola , ktorá požadovala od rodičov príspevok. Je tento príspevok predmetom dane?

Príspevok poskytnutý zo strany zamestnávateľa z prostriedkov sociálneho fondu nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. d) ZDP, pretože nešlo o použité rekreačného zariadenia a predmetný príspevok bude predmetom zdanenia podľa § 35 ZDP.

Zamestnávateľ