dnes je 23.1.2019
Input:

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3 Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

Ing. Jozef Pohlod

V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.

U zamestnanca všeobecne platí, že predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti je každé plnenie, ktoré je poskytnuté zo strany zamestnávateľa, a to bez ohľadu na právny dôvod, pravidelnosť alebo formu, pokiaľ súvisí s výkonom závislej činnosti, čo vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 2 ZDP. Takýto príjem, pokiaľ nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 ZDP, resp. § 9 ZDP a pokiaľ nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 ZDP, je povinný zamestnávateľ zdaniť podľa § 35 ZDP.

Predmetom zdanenia sú napríklad tieto obvykle poskytnuté formy benefitov pre zamestnanca bez ohľadu na to z akých zdrojov je poskytnutý:

 • doprava zamestnancov v prípade nesplnenia podmienok stanovených v ustanovení § 5 ods.7 písm. m) ZDP

 • poistenie zamestnancov nad rámec predpisov

 • príspevky na kultúrne a športové podujatia

 • príspevky na rekreácie

 • príspevky na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

 • príspevok na bývanie

 • príspevok pri rôznych jubileách

 • nenávratná sociálna výpomoc

 • rekondičné pobyty nad rámec zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení doplnkov

 • rôzne poskytované zľavy pri výrobkoch a službách

Spoločnosť vyrába televízne prijímače. Pre svojich zamestnancov zriadila samostatnú predajňu týchto výrobkov, kde sa televízne prijímače pre zamestnanca predávajú so zľavou 50 %. Iný záujemca takúto zľavu v prípade zakúpenia televízneho prijímača takúto zľavu nedostane. Spoločnosť sleduje, že každý zamestnanec si môže so zľavou zakúpiť maximálne 2 prijímače počas doby 5 rokov. Ako sa postupuje pri posudzovaní prípadu takáto zľava zo strany zamestnanca?

V uvedenom prípade zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom výrobky za cenu nižšiu oproti cene, za ktorú ich poskytuje ostatným odberateľom. Zo strany zamestnanca je rozdiel medzi nižšou cenou a obvyklou cenou televízneho prijímača - nepeňažným príjmom. Tento rozdiel je predmetom dane a zamestnancovi sa musí v prípade predaja výrobku v príslušnom mesiaci tento dar – nepeňažný príjem zdaniť s ostatnou mzdou.

Zamestnávateľ poskytuje zdarma dopravu zamestnancov autobusom z miesta bydliska na pracovisko, pričom v uvedenom smere je vykonávaná aj verejná doprava. Ako sa táto skutočnosť posudzuje z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca?

V roku 2018 zákon o dani z príjmov v ustanoveniach § 5 ods.7 písm. m) ZDP a § 19 ods.2 písm. s) ZDP upravuje podmienky súvisiace s prepravou zamestnancov do zamestnania.

Z pohľadu zamestnávateľa sa spresňuje znenie § 19 ods.2 písm. s) ZDP zákona, podľa ktorého sú daňovými výdavkami výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov v tom prípade, ak preprava verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je vykonávaná. Keďže v uvedenom prípade zamestnávateľ vykonáva prepravu zamestnancov aj v prípade, keď v tomto smere funguje aj verejný dopravca, výdavky spojené s použitím autobusu nie je možno uznať za daňový výdavok. Za daňový výdavok by bolo možno uznať súvisiace výdavky len v tom prípade, pokiaľ by v uvedenom smere nebola preprava vykonávaná verejným dopravcom alebo by táto doprava nebola v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa.

Z pohľadu zamestnancov sa posudzuje tiež prípad, či v uvedenom smere vykonáva prepravu verejný dopravca alebo takáto možnosť nie je v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa. V prípade, že :

 • - je vykonávaná doprava zamestnávateľom aj za podmienok, že dopravu vykonáva v uvedenom rozsahu aj verejný dopravca, potom v takomto prípade na strane zamestnanca sa takéto poskytnuté nepeňažné plnenie zdaňuje ako súčasť jeho príjmov podľa § 35 ZDP. Výška nepeňažného príjmu sa určí podľa § 2 písm. c) ZDP, tj. preprava sa ocení cenou bežne použitou v mieste a čase trasy prepravy – cena cestovného lístka.
 • - v prípade, že v uvedenom smere nie je vykonávaná preprava verejným dopravcom alebo nie v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa, potom zo strany zamestnancov je príjem oslobodený od dane, pokiaľ:
  • aspoň vo výške 60 % participujú zamestnanci na výdavkoch spojených s touto prepravou, potom je to oslobodené od dane. Pokiaľ zamestnanci na výdavkoch budú participovať tak, že nedosiahne výšku 60 %, potom sa u zamestnanca zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 60 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

  • v prípade podnikov, kde je prevažujúca činnosť vykonávaná vo viaczmennej prevádzke a takúto formu prepravy využíva viac ako 30% zamestnancov, a ak úhrada od zamestnancov nedosiahne aspoň 30 % výšky výdavkov na dopravu, potom sa zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 300 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

Príjmy zo sociálneho fondu

V súčasnosti platí, že nepeňažné ako aj peňažné príjmy zo sociálneho fondu sú u každého zamestnanca predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ZDP, resp. § 9 ZDP alebo nie sú predmetom dane podľa § 3 ZDP.

Zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na školský výlet. Predmetný školský výlet organizovala škola , ktorá požadovala od rodičov príspevok. Je tento príspevok predmetom dane?

Príspevok poskytnutý zo strany zamestnávateľa z prostriedkov sociálneho fondu nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. d) ZDP, pretože nešlo o použité rekreačného zariadenia a predmetný príspevok bude predmetom zdanenia podľa § 35 ZDP.

Zamestnávateľ

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz