dnes je 7.10.2022

Input:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Olga Hochmannová

Obecně je podle nového § 20a ZDPH plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Novelou 2017 však bylo stanoveno, že povinnost přiznat daň z přijaté úplaty vzniká jen tehdy, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.  
Příklad

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Vzhledem k tomu, že zdanitelné plnění bylo ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě, vznikla plátci povinnost přiznat z přijaté úplaty (zálohy). Daň přizná za měsíc červen (nebo za 2. čtvrtletí). Dodáním zboží mu vznikne povinnost přiznat daň ze zbývající části úplaty za dodání zboží. Tuto daň přizná za červenec (nebo III. čtvrtletí).

Které skutečnosti musí být známy, má-li dodání zboží nebo poskytnutí služby být dostatečně určité dle § 20a ZDPH

  • Zboží, které má být dodáno nebo služba, která má být poskytnuta

  • Sazba daně v případě zdanitelného plnění

  • Místo plnění

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží (§ 21 odst. 2 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Dodání zboží podle kupní smlouvy   Den dodání (= den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník).    
Dodání nemovité věci   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Přenechání nemovité věci do užívání   Dnem přenechání nemovité věci k užívání.   Na základě smlouvy (o finančním pronájmu), v níž je sjednáno, že vlastník užívaného majetku převede vlastnická práva k tomuto majetku na nabyvatele.  
Dodání zboží ostatní   Den převzetí.    
Dodání zboží při veřejné dražbě   Den příklepu při vydražení.    
Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody   Den odečtu z měřícího zařízení, případně dnem zjištění skutečné spotřeby.    
Trvalé použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den použití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání   Den uvedení do stavu způsobilého k užívání.   Týká se jen majetku používaného pro účely s nárokem i bez nároku na odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku do obchodní korporace   Den, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu.S výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle § 21 odst. 3 ZDPH.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Dodání zboží na základě komisionářské smlouvy   Den dodání zboží třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy je zboží dodáváno formou opakovaných nebo dílčích plnění (viz níže).

Příklad

Plátce dodává teplo do domácností, zúčtovací období je stanoveno od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Odečet z měřících zařízení se provádí k 31. březnu, v průběhu zúčtovacího období přijímá dodavatel od jednotlivých odběratelů tepla zálohy. Kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň?

Plátci vzniká povinnost přiznat daň z přijatých záloh, neboť k datu jejich přijetí jsou již okolnosti plnění dle § 20a ZDPH známy dostatečně určitě. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je k 31. březnu (pokud není nutné ještě zjistit skutečnou spotřebu např. dalším propočtem), k tomuto datu přizná daň z případné zbývající úplaty vyúčtované za dodání tepla.

Příklad

Plátce A poskytne plátci B výrobní linku na základě smlouvy o finančním leasingu, v níž je sjednáno, že nájemce je povinen po zaplacení poslední splátky výrobní linku odkoupit. Plátce B zaplatil první navýšenou splátku dne 20. února 2017, výrobní linka mu byla předána do užívání dne 1. března 2017.

Jde o dodání zboží [§ 13 odst. 3 písm. d) ZDPH], zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání předmětu nájmu do užívání, tj. 1. března 2017. Povinnost přiznat daň vzniká plátci A z přijaté úplaty ke dni jejího přijetí (20. února) a ze zbývající částky za leasing a prodej výrobní linky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (1. března).

Příklad

Plátce A (komisionář) obstarává prodej zboží na základě komisionářské smlouvy plátci B (komitent). Zboží je plátcem B dodáno komisionáři 10. března 2017. Komisionář zboží prodá třetí osobě 15. dubna 2017. Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pro účely DPH jde o dvě samostatná dodání, datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro komisionáře i pro komitenta 15. duben 2017.

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání nemovité věci (§ 21 odst. 3 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka  
Dodání nemovité věci na základě smlouvy (o finančním leasingu), pokud je sjednáno, že vlastník převede vlastnická práva k nemovitému majetku na jeho uživatele   Den vzniku práva užívat nemovitou věc nájemcem.   Uplatní se režim zdaňování nebo osvobození převodu nemovité věci – viz § 56 ZDPH.  
Dodání nemovité věci – ostatní   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve formě nemovité věci (pozbytí vlastnického práva k nemovité věci)   Dnem předání nemovité věci do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládané nemovité věci uplatněn odpočet daně.  

Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb

Podle § 21 odst. 4 ZDPH se při poskytování služeb považuje zdanitelné plnění obecně za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Další pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vyplývají z § 21 odst. 4 a 5 ZDPH (viz tabulka níže).

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Poskytnutí služby (jiné než níže uvedené)   Den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.   Uskutečněním zdanitelného plnění však není vystavení splátkového kalendáře dle § 31 ZDPH nebo platebního kalendáře dle § 31a ZDPH ani vystavení daňového dokladu na přijatou úplatu (zálohu).  
Převod práva, poskytnutí práva k využití   Den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k jinému užití.   Pokud k tomuto dni není známa výše úplaty, vzniká zdanitelné plnění dnem přijetí úplaty.  
Dočasné využití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Použití služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití služby.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl ze služby nebo přímo souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatněn odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku (pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu)   Den, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv k tomuto nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu.Výjimka – u pozbytí vlastnického, popř. jiného práva k nemovité věci = dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy   Den poskytnutí služby třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  
Služba, kterou plátce „přeúčtuje” jiné osobě   Den vystavení daňového dokladu.    
Zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku poskytované po dobu delší než 12 měsíců   Nejpozději posledním dnem kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo plnění započato.    

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy jsou služby poskytovány formou opakovaných nebo dílčích plnění nebo na základě smlouvy o dílo.

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru, součástí nájemní smlouvy je splátkový kalendář. Může být splátkový kalendář daňovým dokladem?

Ačkoli splátkový kalendář může být podle § 31 ZDPH daňovým dokladem, když má stanovené náležitosti a nájemce jej může použít jako daňový doklad pro účely odpočtu daně, nepovažuje se den vystavení splátkového kalendáře za datum uskutečnění služby nájmu.

Uskutečnění zdanitelného plnění u plnění podle smlouvy o dílo

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Plnění podle smlouvy o dílo   Dnem převzetí díla.  
Plnění podle smlouvy o dílo, jsou-li sjednána dílčí plnění   Dnem převzetí dílčí části nebo dnem uvedeným ve smlouvě, a to tím dnem, který nastane dříve.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že celé dílo má být dokončeno a předáno 30. 6. Plátce A sjednaný termín nedodržel a dílo bylo dle předávacího protokolu převzato příjemcem dne 20. 7. Který den je datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí díla, tj. 20. 7. (nejde o dílčí plnění).

Uskutečnění zdanitelného plnění formou dílčích plnění

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Dílčí plnění podle smlouvy o dílo   Dnem uvedeným ve smlouvě nebo dnem převzetí dílčího plnění, a to tím dnem, který nastal dříve.  
Dílčí plnění ostatní   Dnem uvedeným ve smlouvě.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že dílo má být dokončeno a předáno formou dílčích plnění k 30. 6. a 30. 9. Plátce A sjednaný termín nedodržel a první dílčí část byla dle předávacího protokolu předána dne 20. 7. 

Zdanitelné plnění se u tohoto dílčího plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě (30. 6.), neboť tento den nastal dříve než den převzetí dílčího plnění (viz úprava dílčích plnění na základě smlouvy o dílo, § 21 odst. 9 ZDPH).

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru. V nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemné je splatné na čtvrtletí k 10. 1., 10. 4., 10. 7. a 10. 10. Kdy je správné datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pokud v nájemní smlouvě není výslovně stanoveno jinak, považují se zpravidla stanovená data splatnosti za data uskutečnění dílčího plnění.

Ustanovení odst. 8 (dříve 9), které obsahovalo pravidla pro tzv. „opakovaná plnění” bylo novelou 2017 nahrazeno novým zněním, které stanoví nejpozdější lhůtu pro uskutečnění zdanitelného plnění u zdanitelných plnění poskytovaných v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců.

Případná opakovaná plnění je možné řešit pomocí souhrnného daňového dokladu dle § 31b ZDPH, podle kterého lze za několik samostatných plnění pro stejnou osobu vystavit souhrnný daňový doklad.

Příklad

Pekárna, plátce DPH, která má měsíční zdaňovací období, dodává do obchodu každý pracovní den rohlíky a chleba. Kdy vystaví daňový doklad?

Za tato plnění, uskutečněná pro stejnou osobu, může pekárna vystavit souhrnný daňový doklad dle § 31b ZDPH. Vystaví jej nejpozději do 15. dne od konce kalendářního měsíce, v němž se plnění uskutečnila (v němž se uskutečnilo první zdanitelné plnění).

Uskutečnění plnění osvobozeného od daně

U plnění osvobozených od daně se datum uskutečnění plnění stanoví obdobně jako u plnění zdanitelných (§ 21 odst. 9 ZDPH). U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně, se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Příklad

Plátce poskytuje osvobozený nájem nebytového prostoru nájemci, který není plátcem. Kdy se považuje plnění za uskutečněné?

Plnění dle nájemní smlouvy je

Nahrávám...
Nahrávám...